หน้าเว็บ

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

(030) ที่มาของประเพณีสงกรานต์ หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร


 ที่มาของประเพณีสงกรานต์ 💦
🔷 โดยหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร 🔷

ท่านทั้งหลาย เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560 ที่ผ่านมา หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร แห่งวัดโคกปราสาท ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เมตตาให้โอกาสแก่บรรดาคณะลูกศิษย์ ลูกหลาน และผู้ศรัทธา สรงน้ำองค์ท่าน เพื่อขอขมากรรม อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ได้ทำบุญ และปฏิบัติธรรมร่วมกัน เพื่อบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ อย่างสมถะเรียบง่ายที่สุด
และเนื่องในโอกาสนี้ หลวงพ่อได้เล่าเรื่อง "ประเพณีสงกรานต์" จากการรู้เห็นภายในเป็นปัตจัตตังของท่าน พอสรุปได้ว่า

🔹💦 ประเพณีสงกรานต์ 💦 มิใช่ความเชื่อของศาสนาพุทธ แต่เป็นความเชื่อของพวกพราหม์ฮินดูในอินเดีย ซึ่งมีมาหลายพันปีก่อนที่จะมีศาสนาพุทธ การเกิดขึ้นของความเชื่อนี้ ก็ด้วยเพราะบ้านเมืองสมัยโน้นมีความสกปรก จึงเป็นเหตุให้เกิดโรคภัยต่างๆ พวกพราหมณ์จึงคิดหาอุบาย ให้ผู้คนได้ใช้น้ำชำระล้างบ้านเรือนแลบริเวณที่อยู่อาศัย อีกทั้งมีการอาบน้ำชำระร่างกายไปพร้อมกัน ก็เพื่อกำจัดเหตุที่ทำให้เกิดโรคภัยต่างๆ โดยปีหนึ่งกำหนดให้กระทำพร้อมกันครั้งหนึ่ง ต่อมา เมื่อศาสนาฮินดูเผยแผ่ไปถึงประเทศใด คติความเชื่อนี้ก็ได้กลายเป็นประเพณีไปด้วย
ซึ่งในสมัยก่อนพุทธกาล ณ วัดโคกปราสาทแห่งนี้ หลวงพ่อก็เคยพาพวกท่าน กระทำพิธีสรงน้ำตามความเชื่อฮินดูมาแล้ว มาภพนี้ พวกท่านได้พากันกลับมาสรงน้ำหลวงพ่ออีก มันเป็นแต่เพียงประเพณีของศาสนาอื่น ดังนั้น หากพวกท่านไม่เบื่อหน่าย ก็คงต้องวนเวียนมากระทำพิธีกันอีก แต่หลวงพ่อจะไม่กลับมาอีกแล้ว ก็ขอให้นำไปพิจารณา และขอให้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้า จึงจะไม่กลับมาเวียนว่ายในวัฏฏะอีก 🔹

🔸 หมายเหตุ ผู้เขียนเรียบเรียงคำขึ้นมาใหม่ด้วยสัญญาไม่เที่ยง มีการตกแต่งคำและสลับลำดับคำพูดบ้าง แต่ใจความหลักยังอยู่มากที่สุด จึงขอขมากรรมหลวงพ่อด้วยเกล้า

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
16 เมษายน 2560


วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

(029) คบบัณฑิต เป็นมงคลสูงสุด
การคบบัณฑิต เป็นมงคลสูงสุด
สอนโลกด้วยธรรมเป็นรุ่นสุดท้าย
🔷

เธอผู้กำลังจะเป็น "บัณฑิต" ทั้งหลาย บัดนี้ "ครู" ได้ทราบว่า พวกเธอต่างพากันยินดีพอใจ ในการที่จะจัดแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ร่วมกัน "ศิลปะ" อันมีผลมาจากความอุตสาหะ พรากเพียร เรียนรู้ร่วมกันมา จะว่าบากบั่นหรือตรากตรำก็ใช่ เพราะอะไร? ก็เพราะตลอดระยะเวลาอย่างน้อย 4 ปี หรือบางคนก็ 5-6 ปีขึ้นไป ก็ล้วนต้องใช้ความอดทนอย่างยิ่ง และต้องใช้ความพยายามขวนขวายหาความรู้อย่างหนัก ทั้งจากครูอาจารย์ เพื่อน และจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมากมาย แม้บางครั้งอาจขี้เกลียด พลั้งเผลอหรือประมาทไปบ้าง แต่ในท้ายสุด ก็ต้องกัดฟันเอาใบปริญญานั้นจนได้ เพื่ออะไรกัน? ก็เพื่อประโยชน์แก่ตนเองนั้นประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง ก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น อันมีบิดามารดา ญาติพี่น้อง ตลอดจนสังคมโดยรวมสืบไป

อันนี้ ก็นับว่าเป็นความดีเบื้องต้น เพราะเธอได้ทำหน้าที่เรียนในฐานะที่เป็นนักศึกษา จนสำเร็จการศึกษา ต่อไป เธอต้องทำหน้าที่ให้ดียิ่งๆขึ้นไป ด้วยการนำเอาความรู้นี้ไปประกอบอาชีพที่สุจริต เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และเมื่อมีความมั่นคงทางครอบครัวแล้ว ต่อไป เธอก็ทำความดียิ่งๆขึ้นไปอีก ด้วยการนำเอาวิชาความรู้ทั้งหลาย ไปสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และชาวโลกต่อไปตามลำดับ เมื่อนั้น จึงจะนับว่า "เธอเป็นคนดีของโลก"

อย่างไรก็ตาม ในฐานะ "ครู" จึงขอทำหน้าที่สอนพวกเธอเป็นวาระสุดท้าย ด้วยการฝากคติธรรมไว้เตือนใจดังนี้

คำว่า "บัณฑิต" ที่เธอกำลังจะเป็นนั้น ยิ่งใหญ่และมีมงคลสูงสุด ดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงพุทธโอวาทแก่มนุษย์และเทวดา ณ วัดเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี ว่า "มงคลสูงสุด" อันเป็นหลักปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิตนั้น มีอยู่ 38 ประการ โดยขอยกเอาข้อความสำคัญในมงคลข้อที่ 1 และข้อที่ 2 จากทั้งหมด 38 ข้อ ตามลำดับ พออธิบายได้ดังนี้
1. อเสวนา จ พาลานํ : การไม่คบคนพาล  เพราะคนพาลมักจะเป็นผู้ที่ชอบ "คิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว" กล่าวคือ มักชอบแนะนำผู้อื่นไปในทางที่ผิด ชอบก้าวก่ายการงานผู้อื่น นินทาว่าร้าย ยุแยง กลั่นแกล้ง ทุจริตและเอาเปรียบผู้อื่น มักเห็นผิดเป็นชอบ มักเกเรและโกรธเคืองผู้อื่นเสมอ ไม่มีศีล ไม่มีระเบียบวินัย ไม่เข้าคิว และไม่เคารพกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้น "การไม่คบคนพาล จึงเป็นมงคลสูงสุด"
2. ปณฺฑิตานญฺ จ เสวนา : การคบบัณฑิต  เพราะ "บัณฑิต" หมายถึงผู้ทรงความรู้ มีปัญญา มีจิตใจที่งาม และมีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง รู้ดีรู้ชั่ว ผู้เป็นบัณฑิตจึงมีลักษณะดังนี้...
1) เป็นคนคิดดี คือ การไม่คิดละโมบ ไม่พยาบาทปองร้ายใคร รู้จักให้อภัย เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ และมีความกตัญญูรู้คุณ เป็นต้น
2) เป็นคนพูดดี คือ วจีสุจริต พูดจริง ทำจริง ไม่โกหก ไม่พูดหยาบถากถาง นินทาว่าร้ายผู้อื่น
3) เป็นคนทำดี คือ ทำอาชีพสุจริต มีเมตตา กรุณาต่อผู้อื่น อีกทั้ง มี "ทาน ศีล ภาวนา" เป็นปกติวิสัย
หากจะกล่าวโดยรวม ผู้เป็นบัณฑิตมักมีนิสัยในทางที่ดี กล่าวคือ เป็นผู้คิดดี ชอบชักนำผู้อื่นในทางที่ถูกที่ควร ชอบทำในสิ่งที่เป็นธุระและมีประโยชน์ เป็นผู้รับฟังที่ดี ไม่โกรธเมื่อมีผู้ตักเตือน เป็นผู้รู้ระเบียบ สะอาด และเคารพกฎหมาย เป็นต้น ดังนั้น "การคบบัณฑิต จึงเป็นมงคลอันสูงสุด"

ดังนั้น เมื่อเธอทั้งหลาย ได้เป็น "บัณฑิต" แล้ว ก็จงตั้งใจในความดี ด้วยการรักษาคุณธรรมแห่งบัณฑิตไว้ ตามที่ครูได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น จึงจะนับว่า "เป็นผู้มีมงคลอันสูงสุด" และเมื่อนั้น ความเจริญก้าวหน้าแห่งชีวิต ก็จะบังเกิดขึ้นแก่เธอทั้งหลายสืบไป
ท้ายสุดนี้ ครูมีความยินดีพอใจ ในกิจกรรมที่พวกเธอได้ร่วมกันกระทำในครั้งนี้ และขออวยพรให้เธอทั้งหลาย จงประสบความสำเร็จ และขอให้เป็นคนดี มีความสุข ความเจริญ มั่งมีศรีสุข และอายุมั่นขวัญยืนตลอดไป

รักและปรารถนาดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนนต์ สิปปภากุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมงคลอีสาน
11 เมษายน 2560วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

(028) ความเข้าถึงพระโสดาบัน ฉบับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน🔶 ความเข้าถึงพระโสดาบัน 🔶
๑. ภาคทฤษฎี
สรุปตามความในพระไตรปิฎก

ท่านทั้งหลาย การเกิดขึ้นของสาวกโสดาบันองค์แรกในพระพุทธศาสนานั้น ก็ด้วยเหตุที่พระพุทธองค์ ได้แสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรก ดังที่ปรากฏใน "ตถาคตสูตร" พอสรุปได้ว่า

🔸 "ส่วนสุดทั้งสองอย่างนี้ บรรพชิตไม่ควรเสพ(ไม่ควรประพฤติ) ส่วนสุดทั้งสองนั้นคืออะไร? คือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย (กามสุขัลลิกานุโยค) ซึ่งเป็นของเลว เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐ ไม่เป็นประโยชน์ ๑ ... การประกอบความลำบากแก่ตน เป็นทุกข์ (อัตตกิลมถานุโยค) ไม่ประเสริฐ ไม่เป็นประโยชน์ ๑..."
🔸
พระพุทธองค์ยังได้ตรัสแก่ปัญจวัคคีย์ต่อ พอสรุปได้ว่า ทางปฏิบัติอันเป็นสายกลาง(มัชฌิมา ปฏิปทา) อันประกอบด้วย "อริยมรรคประกอบด้วยองค์แปด" อันเป็นไปเพื่อให้เกิดจักษุ เกิดญาณ เกิดความสงบ ความรู้ยิ่ง ความตรัสรู้ เป็นไปเพื่อนิพพาน รวมถึงรู้ "อริยสัจจ์ ๔" ด้วยความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงอันบริสุทธิ์ จึงกล่าวได้ว่า จากปฐมเทศนาครั้งแรกนี้ เป็นเหตุให้โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรม เป็นสาวกผู้ได้บรรลุโสดาบันเป็นองค์แรก

ในกาลต่อมา พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระสารีบุตร (ในสารีปุตตสูตร) ว่า 🔸"โสดาปัตติยังคะ องค์ธรรมที่เป็นปัจจัยให้ถึงโสดาบัน ได้แก่ สัปปุริสสังเสวะ การคบสัตบุรุษ ๑ ... สัทธรรมสวนะ การฟังคำสอนของท่าน ๑ ... โยนิโสมนสิการ การพิจารณาในทางที่ชอบ ๑ ... ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑..." 🔸

พระพุทธองค์ตรัสแก่พระสารีบุตรว่า 🔸 "ธรรมที่เป็นประดุจกระแส อันจะล่วงไปสู่พระนิพพานหรือวิมุตตินั้น ได้แก่อริยมรรคประกอบด้วยองค์แปด และผู้ประกอบด้วยอริยมรรคประกอบด้วยองค์แปด ที่กล่าวถึงนี้เรียกว่า โสดาบัน" 🔸

นอกจากนั้น พระโสดาบัน ย่อมประกอบไปด้วยคุณธรรม ๔ ประการ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสกับเหล่าสาวก (ในทุคติสูตร) ว่า 🔸 "อริยสาวก ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ คือ ความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวใน พระพุทธ(๑) พระธรรม(๑) พระสงฆ์(๑) และศีลอันเป็นที่รักใคร่ของพระอริยเจ้า(๑) ย่อมพ้นภัย คือทุคติและวินิบาตทั้งหมดได้" 🔸

และในโสตาปันนสูตร พระพุทธองค์ตรัสว่า 🔸 "เพราะเหตุที่อริยสาวกรู้ชัดซึ่ง เหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และวิธีสลัดออกจากอุปาทานขันธ์ ๕ จึงได้ชื่อว่า เป็นโสดาบัน"


โสดาบันมีทุกข์น้อย 🔶
อุปมาเมล็ดถั่วเขียว ๗ เมล็ด

ในสิเนรุสูตร(ปปาตวรรค) พระพุทธองค์ได้ตรัสเปรียบเทียบความทุกข์(กิเลส)ของปุถุชนกับพระโสดาบัน พอสรุปได้ว่า ตอนยังเป็นปุถุชน บุคคลนั้นมีกองทุกข์มากมายอุปมาดั่งขุนเขาสิเนรุ แต่เมื่อเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันแล้ว บุคคลนั้นมีความทุกข์เหลือน้อย เท่ากับก้อนหินขนาดเมล็ดถั่วเขียว ๗ เมล็ด ซึ่งนับไม่ได้ เปรียบไม่ได้กับขุนเขาสิเนรุ ดังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
🔸"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เช่นเดียวกัน ทุกข์ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ รู้พร้อมแล้ว ผู้รู้ตามความเป็นจริงว่า นี้คือทุกข์ นี้คือเหตุของทุกข์ นี้คือความดับทุกข์ นี้คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับของทุกข์ ที่สิ้นไป หมดไปแล้วนั้นมากกว่า ทุกข์ที่ยังเหลือมีปริมาณน้อย นับไม่ได้ เปรียบเทียบไม่ได้ กับกองทุกข์ที่มีอยู่ก่อนที่จะสิ้นไป หมดไปแล้ว อย่างมากก็เหลืออีกเพียง ๗ ชาติ"
🔸
🔸หมายเหตุ... ให้ศึกษารายละเอียดที่สมบูรณ์ได้ ในพระไตรปิฎกฉบับเต็ม

🔷 อนึ่ง ผู้เขียนพิจารณาเห็นว่า นักสร้างบุญผู้ยังเป็นปุถุชนและสามัญชนทั้งหลาย พึงเป็นผู้ตั้งใจในความดีไว้ให้หนักแน่นด้วย "ทาน ศีล ภาวนา" เมื่อตั้งใจปฏิบัติได้ดีพอเหมาะควร และบริบูรณ์ทั้งสามส่วนแล้ว อีกทั้งอินทรีย์ห้าก็ถึงความแก่กล้าพอควรแล้ว จึงจะสามารถก้าวเข้าสู่พระโสดาบันได้

เมื่อเป็นพระโสดาบันแล้ว ท่านจะทรงไว้ใน "ศีล สมาธิ ปัญญา" เป็นปรกติ เป็น อธิศีล อธิจิต(สมาธิ) และอธิปัญญา เป็นไปโดยอัตโนมัติหรือเป็นปรกติวิสัย พร้อมกับมีคุณธรรม ๔ ประการ คือ มีความศรัทธาอย่างมั่นคงไม่คลอนแคลนต่อ พระพุทธเจ้า(๑)... พระธรรม(๒)... พระสงฆ์(๓)... และศีล(๔)... อีกทั้งตั้งอยู่ในความเพียร เพื่อการละกิเลสให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปตามลำดับ


๒. ภาคปฏิบัติ 🔶
🔹พระโสดาบัน ฉบับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน

🙏 ท่านมีไตรสรณคมน์ คือ พุทธังสะระณังคัจฉามิ ธัมมังสะระณังคัจฉามิ สังฆังสะระณังคัจฉามิ เหนียวแน่นเป็น "หนึ่งเดียวกับใจ" ไม่มีความหลงลูบคลำในการปฏิบัติ เพราะมีมรรคองค์แปดเป็นทางสายกลางให้ดำเนินตาม จึงไม่หลงถือวัตถุมงคล ไม่หลงกราบไหว้อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพพรหมองค์ใดๆ มีแต่บุญล้วนๆ ที่เป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้น

🙏 พระโสดาบัน ใจมีความเป็นกลาง และเมื่อเป็นผู้ที่ดำเนินปฏิทาต่อเนื่องสู่ภูมิละเอียดขึ้นไป ท่านก็ไม่ยินดียินร้ายในสิ่งที่จะเกิดหรือไม่เกิด แม้แต่ความตายจะบังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา แม้แต่ตนเองจะตาย พ่อแม่ ลูกเมีย หรือผู้อื่นจะตาย ก็ไม่ต่างกัน เป็นตายอันเดียวกัน หรือแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองก็สักแต่ว่ามี เงินก็เป็นแค่กระดาษ ส่วนภาระหน้าที่ทางโลกก็ทำไป แต่ใจนั้นทำหน้าที่ทางธรรมตลอดเวลา ประหนึ่งว่า แทบจะทุกเวลานาทีก็ว่าได้

อีกทั้งความโลภ โกรธ หลง อิจฉา ริษยา และความน้อยอกน้อยใจนั้น แม้จะยังมีอยู่ แต่ก็นับว่ามีน้อยมาก หรือหากเกิดมีขึ้นมา ท่านจะสามารถดับมันได้เร็วเพียงไม่กี่นาที หรือหากนานกว่านั้น ใจก็จะหมุนหาธรรม หาอุบายมาดับมันจนได้

🙏 กามราคะนั้น พระโสดาบันท่านยังมีอยู่ แต่น้อยมากๆ จะเหลือเป็นความทุกข์ที่ผุดขึ้นมารบกวนจิตใจ ทุกข์เพราะการคิดหาวิธีมาดับมัน ซึ่งจะต่างจากปุถุชนที่ต้องระบายออกด้วยการเสพกาม แต่พระโสดาบันจะขยะแขยงในกาม จึงพยายามหาวิธีละจากกามนั้นเสีย พยายามอดกลั้นอย่างที่สุด คฤหัสถ์ผู้เป็นพระโสดาบัน แม้ท่านจะยังครองเรือนอยู่ แต่ส่วนใหญ่ท่านจะไม่ยอมเสพกาม หรือจะพยายามไม่ทำให้น้ำกามเคลื่อนด้วยตนเองเป็นที่สุด แม้จะไม่มีวินัยห้ามไว้ก็ตาม แต่น้ำกามอาจหลั่งออกมาเองตอนนอนหลับ ปีหนึ่งๆก็เพียงแค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้น เพราะธรรมชาติของน้ำกามยังไม่หมด ดังนั้น พระโสดาบันจึงเป็นทุกข์ในเรื่องกามราคะ ก็ตรงนี้ ส่วนผู้ที่ดำเนินปฏิปทาในภูมิละเอียดขึ้นไป กามราคะจะเบาบางมากจนไม่หลั่งน้ำกามออกมาอีก

🙏 ศีลเป็นอัตโนมัติ (ไม่ต้องระวัง) สติ สมาธิ ปัญญา หมุนไปข้างหน้า ธรรม(จักร)ก็หมุนไปข้างหน้า ไม่ถอยหลัง หมุนตลอดเวลา เพียงแต่จะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับความเพียรและกาลเวลา เป็นแบบอกาลิโกเฉพาะตน

🙏 ใจมุ่งหนึ่งเดียวคือ "พระนิพพาน" อย่างแน่วแน่ไม่คลอนแคลน แม้ใครจะเอามีดมาปาดคอ เพื่อให้ล้มเลิกความปรารถนา ท่านจะไม่ยอมเป็นอันขาด ยอมตายเสียดีกว่า หรือบางท่านแม้แต่ความปรารถนาพุทธภูมิเดิม ท่านก็ยังสละได้ และหากเอ่ยถึงพระนิพพานเมื่อไร ใจท่านจะเด็ดเดี่ยวและมีพลังมากที่สุด

🙏 พระโสดาบัน รู้อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จากใจ มิใช่จากสัญญาจำได้ จะเรียกว่า เป็น "ไตรลักษณญาณขั้นต้น" ก็ได้ เพราะท่านเป็นผู้ที่เข้าถึงฐานแห่งความเป็นจริงของ "ไตรลักษณ์ขั้นหยาบ" บางท่านก็มีอภิญญาญาณบังเกิดขึ้นเป็นของแถม ระลึกชาติได้ รู้อนาคตได้บ้าง แต่ยังไม่แจ่มแจ้งดีนัก ซึ่งเป็นไปตามภูมิธรรมและบารมีที่สั่งสมมา แต่ถึงจะมีน้อย ก็นับเป็น "โลกุตตรญาณ" ญาณที่เห็นความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิดขึ้นที่ใจ

และที่อัศจรรย์ ผู้ที่ผ่านความเป็นพระโสดาบันมาแล้วบางท่าน และกำลังดำเนินปฏิปทาในภูมิธรรมขั้นละเอียดสูงขึ้นไป จะเห็นกระแสจิตของตนเอง 🔸"ทวนกระแสโลก"🔸 เป็นการทวนกระแสของวัฏจิต ด้วยการไหลทวนขึ้นบนตรงกลางใจ ไหลลึ่น ลึ่น ลึ่น ขึ้นบน อุปมาดั่งสายน้ำตกไหลทวนย้อนขึ้นข้างบนอย่างนั้น พร้อมกับประกาศก้องในใจว่า "บัดนี้ เราเป็นผู้ไม่ไหลย้อนกลับมาสู่กระแสโลกอีกแล้ว เพราะใจเราได้ไหลสู่กระแส และมุ่งสู่พระนิพพานแล้ว"... (ไม่สามารถยกของจริงออกมาอธิบายได้)

ดังนั้น "โลกุตตรญาณ" ของพระโสดาบัน จึงมีความแตกต่างจากอภิญญา หรือ "โลกียฌาน" ของปุถุชนทั่วไป แม้จะมีอภิญญาเหาะเหินเดินอากาศได้ แต่ใจของปุถุชนก็ยังไม่เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเกิดขึ้น เมื่อหมดอำนาจของฌานแล้ว วัฏจิตของปุถุชนก็ไหลลงสู่กระแสโลกตามเดิม

🙏 พระโสดาบัน แม้ท่านจะมีความอยากเป็นพระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ตามลำดับ แต่ท่านจะไม่หลงตนเองว่า เป็นพระสกิทาคามี พระอนาคามี หรือพระอรหันต์ เพราะท่านรู้ในภูมิของตนดี ... ส่วน "ปัญญาธรรม" ที่มี ก็จะไหลออกมาจากใจเป็นอัตโนมัติ ตามบารมีธรรมที่สั่งสมมา ธรรมที่ไหลออกมานั้น ไม่มีในสคริป ไม่ได้อาศัยท่องจำจากตำรา มันผุดไหลออกมาเองตามภูมิธรรมที่มี และจะไม่แสดงธรรมเกินภูมิของตน หากไม่รู้ ท่านก็บอกไม่รู้ หากเป็นธรรมของครูอาจารย์ ท่านก็บอกว่าเป็นของครูอาจารย์ ...

🙏 ...ดังนั้น ผู้ที่มีภูมิธรรมตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ ท่านจึงว่า "เป็นผู้ชอบธรรม" ในการแสดงธรรมตามพระพุทธเจ้าได้ถูกต้อง เพราะเป็นธรรมของจริงที่ออกจากใจ มิใช่จากสัญญาท่องจำมา ดังคำหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เปรียบเทียบไว้ว่า "มันต่างกันราวฟ้ากับดิน"...🙏
☀️ 
หมายเหตุ... ความเข้าถึงกระแสพระโสดาบันนั้น ยังมีองค์ประกอบอื่นอีกมากมาย "สภาวธรรม" ที่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันก็ต่างกัน ล้านองค์ก็ล้านแบบ บางองค์โลกธาตุก็สั่นสะเทือน เสมือนแผ่นดินไหว ต้นไม้ประหนึ่งล้มระเนระนาด บางองค์ก็ดูราบเรียบแทบไม่รู้ตัว ดังนั้น ท่านจึงไม่สามารถเขียน "สภาวธรรมเฉพาะแต่ละองค์" บรรจุในพระไตรปิฎกได้ และความเป็นพระโสดาบันของจริง ก็เป็นปรมัตถ์อยู่ภายในใจของใครของมัน จึงไม่สามารถจะยกออกมาอธิบายได้ทั้งหมด ส่วนนักปฏิบัติผู้อยู่ในภูมิเดียวกัน จะไม่สงสัยกัน... "จงปฏิบัติไปเถิด เมื่อถึงแล้ว ท่านจะร้อง อ๋อ...มันเป็นอย่างนี้เอง"...

ดังนั้น ผู้รู้ผู้มีปัญญามาก หรือพระอริยเจ้าขั้นสูงที่ผ่านความเป็นพระโสดาบันมาแล้ว ท่านอาจอธิบายได้แตกต่างและแจ่มแจ้งชัดเจนมากกว่านี้ อันนี้ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงพิจารณากันเอาเองเถิด

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

(026) อัศจรรย์วันกิเลสขาดสะบั้น (หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร)


🔷 นิมิตธรรมเมื่อบวชครั้งแรก 🔷
🔶 หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร 🔶
🔸 มานึกถึงหลวงปู่มั่น ตอนหลวงพ่อบวชครั้งแรก (22ปี) บ่ได้กราบ สิไปกราบพระพุทธเจ้า บวชครั้งแรก สิได้กราบเลยบ่ได้กราบ พระพุทธเจ้าอยู่ทางทิศใต้ นอนปางนี่หละ (ปางไสยาสน์) หันหัวไปทางทิศตะวันออก แหม...พระพุทธเจ้า ซางมางามแท้ฮะเนี่ย บวชครั้งแรกบ่ได้กราบ โอ้...หาแนวงามคือบ่มีดอก รูปปั้นพระพุทธรูปบ่มีใกล้เคียง ง๊าม....งาม งดงามทั้งวาจา ทั้งกาย ทั้งใจนะพระพุทธเจ้า เดินทางสิไปกราบพระพุทธเจ้า เดินทางไปแล้ว เดินสวนทางกับหลวงปู่มั่น บ่เคยฮู้จักหลวงปู่มั่นตั้งแต่เกิดมา ไปบวชกะบ่เคยเห็นหน้าตาเพิ่น บ่ฮู้จักเพิ่นเด้นิ ในฝันน่ะบอกนี่คือหลวงปู่มั่นพะนะ เพิ่นถามเฮาพอดี
(หลวงปู่มั่น) : ท่านสิไปไส
(หลวงพ่อ) : ไปกราบพระพุทธเจ้าครับ
(หลวงปู่มั่น) : เออ...ไปตี้ล่ะ ผมกราบมาแล้ว
(หลวงพ่อ) : ครับ พอย่างมาสักพัก คิดได้ อ้าว!...เฮาคือบ่กราบหลวงปู่มั่นก่อน อย่างว่าจังซั่นอีกแหมะ เฮาคือบ่กราบหลวงปู่มั่นก่อน หันมาปั๊บว่าสิกราบเพิ่น หันหน้ากลับมาหายแล้ว อ้าว!...หายไปไสหลวงปู่มั่น ช่างเถอะไปกราบพระพุทธเจ้าก่อน แล้วค่อยกลับมากราบเพิ่นกะได้ หันไปหาพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็หายอีกหละ
นี่แหละบวชครั้งแรก ตอนนั้นอายุ 22 ปีเด้นิ ฝึกหนักเลย เบิ๊ดคืนบ่นอนเลย กลางวันก็เบิ๊ดมื้อ กลางคืนก็เบิ๊ดคืน แต่เป็นหนุ่มแข็งแรง ในกลางพรรษานี่เฮ็ดหนัก พอออกพรรษาแล้วกลับมาหาหลวงปู่เหลือง (ฉันทาคโม) ครูบาอาจารย์ เว้านิมิตฝันให้เพิ่นฟัง เพิ่นเลยนั่งภาวนาแป๊บเดียว โอ้...ท่านยังมีกรรม บ่ได้ดอกท่านต้องกลับไปใช้กรรมแท้ บ่ได้อยู่ดอกต้องได้สิก(ลาสิกขาบท) หลวงปู่เพิ่นบอกได้สิกอยู่ดอก แต่ต้องกลับมาใหม่เด้อ สิกแล้วต้องกลับมาใหม่เด้อ เพิ่นฮู้ปานนั้นเด้ สิกแล้วกลับมาใหม่... ผมบ่ทันอยากสิกแหล่วหลวงปู่... สิกได้สิกจนได้แหละ... พอออกพรรษารับกฐินแล้วเรียบร้อย หมู่เดียวกันชวนสิก อาดหลาดนำเขาไปจ้อย ทีนี้สิกกลับออกมาอยู่บ้านเป็นโยม ปฏิบัติบ่ขาดเด้ ภาวนาบ่ขาดเด้ ไปอยู่ไสภาวนาประจำ พุทโธประจำ ก่อนสิหลับสินอน อยู่ในดงในป่าในถ้ำไสกะซาง ไปในป่าในถ้ำใด๋กะซาง เขาเอิ้นแต่ผู้มีบุญมาช่วยเราแล้ว เป็นโยมอยู่นั่นแหมะ เฮากะบ่ฮู้ว่าเฮามีบุญเนาะ ท่านผู้มีบุญช่วยเราด้วยเถิด ไปในถ้ำเขาบ่ขิดบ่ขวาง เขานอนบ่ได้ เฮากะไปนอนได้ แต่แปลกนะ ไปนอนถ้ำก็ว่าท่านผู้มีบุญช่วยเราด้วยเถิด ในถ้ำกะดายในป่าดงดิบดงชื่นอยู่ไสกะซาง เสือฮ้ายปานใด๋เฮากะไปนอนบ่มีหยัง โอ้บุญเฮาบุญเคยสร้างมาหลายภพหลายชาติหลายกัปหลายกัลป์
🔶 เห็นธรรมเมื่อบวชครั้งที่สอง 🔶
นี่แหละ พอกลับเข้าไปบวชครั้งที่ 2 (อายุ 50ปี) ไปหาหลวงปู่
(หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม) : อ้าวมาแล้วเหรอ
(หลวงพ่อ) : ครับ มาแล้วครับ
(หลวงปู่เหลือง) : เอาเลยนะ ทีนี้ให้ถึงนะ เอาให้ถึงเลยนะ
(หลวงพ่อ) : ครับ ครับไวโพดยังว่า บวชบ่ทันพอเดือน แหม...นั่งภาวนามันสว่างไสว แจ้ง ญาณรู้ญาณเห็น ป๊าดโธ่...บ่ทันพอเดือนเด้นิ เห็นเบิ๊ดฮู้เบิ๊ด ฮู้วาระจิตคนอีกต่างหาก เฮาไปฮู้ได้จังใด๋ยังว่า พระนำกันคิดอีหยังก็ฮู้เบิ๊ด นั่งฉันข้าวนำกันฮู้ว่าเขาคิดเบิ๊ด ป๊าด...กูนี่บ้าหรือคนดี มันบ่ทันเข้าใจเจ้าของ บ่เข้าใจว่าญาณเจ้าของมี พระเพิ่นคิดเรื่องนั่นเรื่องนี่ มันได้ยิน เขาคิดของเขา เขาอยู่แต่พอเขา เขาคิดเรื่องเขา เป็นหยังเฮาจังได้ยินความคิดเขา โอ้...ซำพอได้ยินครูบาอาจารย์เพิ่นว่า หลวงปู่มั่นก่อนสิเทศน์นำคน หันหลัง หันข้างเด้ เพิ่นอ่านวาระจิตเพิ่นแล้ว เพิ่นอ่านวาระจิตคนที่มาฟังธรรม เพิ่นจังค่อยเทศน์ โอ้แนวนี้ตั๊วครูบาอาจารย์เพิ่นฮู้วาระจิตเจ้าของ ฮู้วาระจิตคนอื่น ฮู้ความคิดคนอื่น ฮู้ความคิดเจ้าของ เออ...มันสิเป็นอีหลีตั๊วนี่ สงสัยเจ้าของเลยเข้าไปหาหลวงปู่ ฮู้ว่าเคยเกิดเป็นลูกหลวงปู่มาก่อน ไปถามเพิ่น เพิ่นเลยฮ้าย(ดุ) เพิ่นฮ้ายให้เลย รู้แล้วก็ปล่อยวางซิ ยึดอดีตไปได้ยังไง เอาอดีตมาเป็นปัจจุบันอนาคตได้ยังไง รู้แล้วก็ปล่อยวาง เห็นแล้วก็ปล่อยวาง อย่าไปยึดจะตกนรกนะ เฮากะย่านตั๊วเนาะ เว้าเรื่องนรกเฮาย่าน บ่เอา ฮู้แล้วปล่อยวางมันสุขเด้ นั่งภาวนาโอ้มันม่วน ม่วนสุดๆ เลย
นี่ชั้นต้น ติดในการบวช การศึกษาธรรมะ เฮาเห็นตั๊วนี่ เรื่องอยากสิกบ่มีเลย มันม่วนสนุนสนาน เพลิดเพลิน ไปเห็นความคิดคนจังซั่นจังซี่ ไปนำพระ พระองค์นั่นอยากสิก องค์นี่บ่อยากสิก สารพัด มันดังก้องมาในหัวใจพุ่น มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ จะมีจักคนสิมาฮู้จังซี่บ่ ออนซอนเจ้าของ ตั้งแท้ผู้เก่งกว่าเฮากะมี เฮาบ้าซือๆ เด้เนาะ นั่นหละมันเฮ็ดให้เฮามีความเพียร ป๊าด...ผู้เพิ่นเก่งกว่าเฮากะมีเฮาบ่ฮู้ ว่าเจ้าของเก่ง จนหลวงปู่จัดงานวันเกิดเนาะ พอได้ญาณรู้เห็น เพิ่นนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดหนึ่ง(ติดบุรีรัมย์) เจ้าคณะภาคมาเทศน์ อูย...มาเทศน์อีหยังธรรมสั้นๆ จ่ม(บ่น)ว่าในใจนั่นแหมะ เทศน์เฮ็ดหยังธรรมซำนี้ คือบ่เอาธรรมที่เทศน์ให้คนมันหูแจ้งตาใส นั่งจ่มทางนอกนี้ดอก พอแล้วงานแล้วหลวงปู่ใส่เลย อุ้ย...หลวงปู่มาฮู้แต่ยามใด๋ว่าเฮาคิด หลวงปู่บอกว่าจะไปคิดทำไม เขามีภูมิธรรมแค่นั้น ไอ้เรามันเก่งแค่ไหน หลวงปู่ใส่เลย โอ้...สะดุ้งเลยเฮา ป๊าด...หลวงปู่เพิ่นฮู้แต่ยามใด๋ เขามีภูมิธรรมแค่นั้น เขาเรียนตามตำรามา เขาไม่ได้เรียนกัมมัฏฐาน เขาอ่านพระไตรปิฎกมาเทศน์แค่นั้น ก็มีปัญญาแค่นั้น ภูมิธรรมเขามีแค่นั้น จะให้เขารู้กว้างรู้ไกลจะรู้ได้ยังไง เฮาจ๋อยเลยล่ะเนาะ หลวงปู่ใส่กูแล้วบัดนี่ ก็บ่กล้าเถียงเพิ่นดอก มีแต่ก้มหน้ารับ “ครับ…ยอมรับผิดแล้วครับหลวงปู่” เท่านั้นแหล่ว ต่อไปจะไม่คิดจะไม่ว่าอะไร เพิ่นว่าเรามีอคติต่อเขานะ กิเลสตัวนี้นะ พยายามละมันนะ ยังมีทิฐิต่อเขานะ โอ้แม่นอีหลี มีอคติต่อเขา มีกิเลสต่อเขา เขารู้แค่ไหนก็เรื่องของเขา
บัดนี่เฮามาพิจารณาเบิ่งคักๆ ป๊าด...กิเลสตัวนี้มันคักตั๊วนี่ ว่าเจ้าของมีญาณ บ่แม่นตั๊วนี่ กิเลสตั๊วนี่ท่วมหัวอยู่นี่ เลยบ่เอาเลยญาณ เอาแต่กิเลสเจ้าของให้มันเบิ๊ด มันก็ดีอยู่เด้เนาะ เป็นทางเดินให้เฮา พวกลูกศิษย์ได้ฟัง พอได้มีความเพียรนำ เขาสิได้มีกำลังใจ อย่างน้อยๆ ก็ให้กำลังใจกัน สิว่าของบ่ดีกะบ่แม่น ของดีกะแม่น แต่เพิ่นว่าใช้กิเลสให้เป็นนะ มันเป็นกิเลสทั้งนั้นเด้นิ แต่ใช้ให้มันเป็นกิเลสตัวนี้ ใช้ให้มันเป็น มีคุณเด้กิเลสตัวนี้ นั่นแหละเฮ็ดเอาให้ได้ หลวงพ่อเคยผ่านมา ประสบการณ์
☀️ อัศจรรย์วันกิเลสขาดสะบั้น ☀️
หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร
ณ ศาลาวัดโคกปราสาท
🔷 หลวงพ่อเคยภาวนาแบบนี้ หลวงพ่อเคยใช้อุบายแบบนี้ ตายแล้วมึงเอาไปนำได้บ่ ตายมีแต่เผาถิ่ม ตายอีหยังมันตาย มันสะดุ้งเลยตอนนั้น บ่เคยได้ถูกปัญญาสอนมัน ตายแล้วเอาไปนำบ่ได้ เห็นร่างกายนั่งภาวนาพอจิตสงบนิ่งปั๊บ พอหยุดคิดเท่านั้นแหละ พอหยุดคิดมันสว่างไสว จิตไม่เคยรู้ จิตดวงนี้ไม่เคยเห็น นี่เป็นปัจจัตตังแล้วนี่ สิ่งไม่เคยได้ยินก็ได้ยิน สิ่งไม่เคยได้รู้ก็รู้ เห็นมันเห็นขึ้นมา มันรู้อะไร “ญาณ” ญาณรู้ ญาณเห็น ญาณขั้นต้น อย่าเพิ่งเอาถึงละกิเลสได้เนาะ แค่เป็นญาณรู้เฉยๆ “ปฐมญาณ” โอ้เป็นจังซี่เองตั๊วนี่ ต้องมีความเพียรขยันมากๆ พิจารณากายซั่นตั๊วบัดนี่ พิจารณากายเจ้าของ มันบ่ไปทางอื่น กิเลสก็อยู่ในหัวใจเรา ร่างกายเป็นเครื่องมือให้ใจทำงาน เราพิจารณากาย มันดีตรงไหน มันสวยงามตรงไหน นั่งเพ่งพิจารณามันอย่างดี มันจังเห็นว่าร่างกายขันธ์ 5 โอ้อันนี่ขันธ์รูป รูปร่างตัวตน ขันธ์เวทนา พอเวทนาเกิดขึ้นมันก็ดับลง คือความเจ็บ ความปวด เขาเรียกว่าขันธ์เวทนา ทีนี้ขันธ์สัญญา คือความคิด ความอ่าน ความปรุงแต่ง ความจำหมาย นี่เขาเรียกว่าขันธ์สัญญา คิดเรื่องโน่นคิดเรื่องนี่ คิดแล้วก็ดับๆ นี่สัญญาไม่เที่ยง เกิดแล้วก็ดับ ขันธ์สังขารล่ะ สังขารร่างกายตัวตน ถึงเวลามันก็แตกดับ มันมีตัวตนที่ไหน ขันธ์วิญญาณล่ะ ขันธ์วิญญาณไอ้ตัวนี้สำคัญ ไอ้ตัวปรุงแต่ง เมื่อมีร่างกายมันเข้าไปอยู่แล้วมันก็ปรุงแต่ง โอ๊ย...กูสิหลงหยังฮะนี่ มันบ่มีตัวตนของกูจักอย่าง แหม...กูหลงหยัง
🔷 สว่างไสว จ๊าด...ขึ้น ปัญญาเกิด แสงสว่างเกิด ปัญญาเกิด ธรรมเกิด จึงเห็นเทวดา เห็นภูตผีปีศาจ มันเห็นไปได้จังใด๋ เทวดาก็เห็น เห็นภูตผีปีศาจ เห็นวิญญาณทั้งหลาย ตกทุกข์ได้ยาก ป๊าด...กูคือฮู้คือเห็นบัดนี่ เห็นวิญญาณน้อยใหญ่ตกทุกข์ได้ยาก นั่นจังฮู้ว่านรกมีเท่าใดขุม สวรรค์เท่าใดกี่ชั้น พรหมกี่ชั้น ป๊าด...มันเป็นจังซี่เองตั๊วนี่ อัศจรรย์ทางใจ อันนี้เห็นจังซี่แล้ว ป๊าด...มันยากแท้ กว่าเฮาสิฮู้สิเห็นได้ นั่นแหละเกิดธรรมจักร หมุนติ้ว ธรรมจักรหมุนติ้วๆ เอ้าอันนี่อีหยังคือหมุน เพิ่นว่า “ธรรมจักร” นี่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักร ปฐมเทศนาให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 มันหมุนติ้วๆ ใส่เฮานี่ ขาดปึ๊ด มันขาดสะบั้น หึ...ตัวเฮาคือขาด แต่สติบ่ขาดแหมะ เฮาก็นั่งเที่ยงที่ลี่(นั่งตรงเด๊ะ) โอ้นั่งเที่ยงที่ลี่พอปานพระพุทธรูปเด้อ นั่งเที่ยงที่ลี่พอปานพระพุทธรูป ขาดปึ๊ด ขาดสะบั้นจึ๊ก โอ้มาคมคักแท้ อีหยังฮะนี่ ตัดตัวเฮาขาด จักหน่อยอันนี้พัง แห๊ม....อีหยังมันพัง นั่งอยู่จังซี่ล่ะ แต่สติเฮาบ่ขาด คือจังศาลาเฮานั่งอยู่มันพังลง ตัวปราสาทที่หลวงพ่อนั่งอยู่มันพังลง ราบลงมาเบิ๊ด ปัญญาเกิดขึ้น นี่เขาเรียกว่า ตัวกิเลสมันขาดสะบั้นออกจากหัวใจ ขาดสะบั้นไม่มีเหลืออยู่ในหัวใจ กิเลสตัวน้อยๆ ยังขาดหมดเลย อย่างนั้นภพชาติเราไม่มีแล้ว จบแล้ว ภพชาติเราจบแล้ว โอ้เป็นอย่างนี้นี่เอง เลยมารำพึงรำพัน กว่าเฮาสิเฮ็ดได้ขนาดนี้ ย้อนบัดนี่ เข้าญาณบัดนี่ เข้าญาณระลึกชาติ เคยเกิดเคยตาย มากี่ภพกี่ชาติกี่กัปกี่กัลป์ เห็นเบิ๊ด โอ้ดวงจิตเรามันสว่างไสวมาแต่เดิม แต่ถูกอุปกิเลสปิดคลุมปิดไว้ไม่ให้เห็น บัดนี่กิเลสออกจากหัวใจหมดแล้ว มันเลยสว่างไสวทั่วไป เห็นนรก เห็นจักรวาลมนุษย์ เห็นจักรวาลนรก เห็นจักรวาลสวรรค์ จักรวาลพรหม คำว่าพระนิพพานหนึ่งเดียวไม่มีสองนะนิพพาน เห็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรม เรียงลำดับกันเบิ๊ดเลย แหม...กี่องค์ๆ เฮาเห็นมาเบิ๊ด ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมมาแล้ว ถ้าเราดับขันธ์บรรลัยเราก็มาอยู่ในพระสมณโคดม เพราะเราอยู่ในศาสนาของท่านสมณโคดม เราต้องมาอยู่นี่ ทีนี้เรียงลำดับๆมา ป๊าด...มายากแท้กว่าสิได้ไป เฮาสร้างบารมีมากี่กัปกี่กัลป์ เห็นตัวเฮาเฮ็ดบุญมา สร้างบารมี ไปเห็นความชั่วเจ้าของ ตกนรกบัดนี่ โยมเอ้ย... ไปเห็นเจ้าของตกนรกกี่กัปกี่กัลป์ นั่นหละ พระพุทธเจ้าเรียนรู้มาจนเบิ๊ด จึงมาสอนพวกเราได้
🔷 บัดนี่เรารู้แล้ว นั่นแหละเพิ่นมีอุบาย พระพุทธเจ้าปัญญาเพิ่นหลาย ให้เฮามีศีล 5 พ้นจากอบายภูมิทั้ง 4 มีนรกเป็นต้น นั่นแหละจึงฮู้ว่า ป๊าด...จะมีใครสักกี่คนจะรู้จะเห็นได้ กราบพระพุทธเจ้าทันที พระพุทธเจ้าก็นั่งข้างหน้าเด้ บ่..อยู่ไกลเด้ล่ะ พระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้า เราก็กราบพระพุทธเจ้า ปั๊บๆ 3 เทื่อ(ครั้ง) หันมากราบพระธรรม 3 เทื่อ หันมากราบพระสงฆ์อีก 3 เทื่อ หันมากราบร่างกายสังขารเจ้าของอีก 3 เทื่อ คักบ่... ขอบคุณนะสังขารมันว่า ถ้าหากเราไม่มีสังขาร เราก็คงมีวันนี้ไม่ได้ รู้ธรรมไม่ได้ เห็นธรรมไม่ได้ สังขารเป็นของประเสริฐ มีค่ามากมายมหาศาล จะเอาสมบัติข้าวของเงินทองมากอง เป็นรูปทองคำมากองเท่าภูเขาจะเลือกเอาอะไร ก็เลือกเอาสังขาร เพราะทำได้ทุกอย่าง ทองเป็นสิ่งสมมติมนุษย์สมมติกันขึ้นมา ช่วยอะไรเราไม่ได้ ตายแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้ สังขารเป็นบ่อเกิดแห่งมรรคผลนิพพาน
🔸🔸 พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า “เราตถาคตก็ทำเหมือนเธอนี่แหละ ไม่มีอะไรที่จะยิ่งใหญ่กว่าสังขารหรอก สังขารเป็นที่ตั้งแห่งพระนิพพานได้” 🔸🔸
🔷 หลวงพ่อจนว่า ป๊าด...เฮานี่บ้าหรือบ่บ้าน๊อ ครูบาอาจารย์องค์ใด๋บรรลุธรรม บ่ได้กราบร่างกายสังขารเจ้าของจักเทื่อ เฮานี่บ้าบ๊อ อันนี้กราบร่างกายสังขารเจ้าของเด้ จึงฮู้ว่าร่างกายสังขารมีคุณค่า นั่นหละ พระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่ให้คนไปกินเหล้าเมายา ไม่ให้ไปฆ่าตัวตาย เห็นบ่ ห้ามบ่ให้ไปลักลูกลักเมียเขา ลักลูกลักผัวเขา มันเป็นทางแห่งนรก พระพุทธเจ้าปัญญาเพิ่นหลายอีหลีตั๊วนี่ เหนือมนุษย์ เหนือเทวดาทั้งหลาย เฮาก้มกราบเพิ่น"
ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
21 กุมภาพันธ์ 2560
🔶 หมายเหตุ ... หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร เทศนาพิเศษ ณ ปรางค์กู่ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 บันทึกและถอดธรรมโดย คุณมันทนา สิงห์ทอง

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(025) อนุโมทนาผู้ร่วมสร้าง "พระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท" (ปิดบัญชีและกองบุญแล้ว)


ปิดบัญชีและกองบุญเรียบร้อยแล้วโครงการก่อสร้างได้เสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์แล้ว


อนุโมทนากับผู้ร่วมสร้าง 
"พระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท"
ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา


ปิดบัญชี และกองบุญเรียบร้อยแล้ว

ท่านทั้งหลาย แม้เราจะเข้าใจดีว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พระสงฆ์ผู้เข้ามาบวชแล้ว ไปสร้างวัดสร้างศาลาแลอาสนะทั้งหลาย แต่พระพุทธองค์ก็ได้ละเว้นไว้ให้สำหรับ "ฆราวาสแลอุบาสกอุบาสิกา" สามารถที่จะสร้างเสนาสนะถวายพระสงฆ์ได้ ดั่งที่พระพุทธองค์ได้อนุญาตให้พระเจ้าพิมพิสารสร้างเสนาสนะถวายที่ป่าเวฬุวัน รวมทั้งยังได้ตรัสสรรเสริญว่า พระเจ้าพิมพิสารได้ผลานิสงส์มากมายจากการสร้างในครั้งนั้น ดังนั้น การสร้างทานบารมีสำหรับผู้มีปัญญานั้น คือทานที่ออกจากใจอันบริสุทธิ์ ได้ปัจจัยมาด้วยความบริสุทธิ์ และถวายแด่พระสงฆ์หรือผู้ที่มีศีลอันบริสุทธิ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึงมิใช่ทานที่พระสงฆ์เป็นผู้ขอร้องมา หรือมิใช่ทานเพื่อสนองกิเลสของพระสงฆ์ และมิใช่การแข่งขันกันสร้างเพื่ออวดบุญบารมีดั่งที่เห็นกันมากในปัจจุบัน

อานิสงส์ของการสร้างพระเจดีย์ทำให้บรรลุธรรมได้

ท่านทั้งหลาย มีพระบางองค์เคยมีส่วนร่วมในการสร้างพระธาตุพนมมาแต่อดีต ผลานิสงส์ดังกล่าวจึงทำให้ท่านมาเกิดสร้างบารมีอยู่แถบอีสาน จนสามารถบรรลุธรรมได้ในที่สุด ดังตัวอย่างของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ท่านเคยมีส่วนร่วมในการสร้างพระธาตุพนมตั้งแต่ในอดีตชาติ ผลานิสงส์ในครั้งนั้น ได้ส่งผลให้ท่านบรรลุธรรมในภพสุดท้ายนี้ จึงเป็นสิ่งยืนยันว่า การที่บุคคลใดได้มีส่วนร่วมทำบุญสร้างพระเจดีย์ธาตุองค์ใดๆก็ตาม หากทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ ในสถานที่อันบริสุทธิ์ ทั้งผู้ที่พาสร้างและผู้ร่วมสร้าง ต่างก็มีจิตใจอันบริสุทธิ์ เพื่อเป็นการสร้างถวายบูชาคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม แลพระสงฆ์ อานิสงส์จึงมีมากมาย แล้วโอกาสที่จะได้สร้างพระเจดีย์ธาตุนั้น ในโลกนี้จะมีสักกี่แห่ง และในภพหนึ่งจะมีโอกาสสักกี่ครั้ง ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาตามตัวอย่างนี้

ศิษย์ : "หลวงปู่เจ้าคะ หลวงปู่บำเพ็ญบารมี ทำบุญอะไรไว้ในชาติก่อนเจ้าคะ จึงได้บวชมาเป็นหลวงปู่ ให้พวกเรา ได้กราบไหว้เคารพบูชาอย่างนี้?"

หลวงปู่ชอบ : "ไปธาตุพนม สร้างธาตุพนม ไปกับพ่อเชียงหมุน (สหายในชาติก่อน) ช่วยกันสร้างธาตุพนม ...เอาเงิน ๕๐ สตางค์ กับผ้าขาววาหนึ่ง เอาไปกับเพิ่น... อธิษฐานว่า ให้ได้บวช ให้พ้นทุกข์ ว่าอย่างนี้แหละ"

ศิษย์ : "เงิน ๕๐ สตางค์ สมัยโน้นคงจะมากนะหลวงปู่?"
หลวงปู่ชอบ : "มากอยู่"

ส่วน ท่านพ่อลี ธัมมธโร และ หลวงพ่อเฟื่อง โชติโก ได้กล่าวไว้ว่า "อานิสงส์ของการร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ" คือ

๑. ได้บุญเสมือนได้สร้างพระอุโบสถ หรือ ศาลาการเปรียญเป็นจำนวนหลายๆหลัง

๒. ถ้าเป็นผู้ที่ภาวนาอยู่ จะเห็นมรรค รู้ผลแจ้งได้อย่างรวดเร็ว
๓. ย่อภพ ย่นชาติ เข้ามาสู่พระนิพพาน
๔. มีอายุยืนยาว
ที่มาของการสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท


ท่านทั้งหลาย มูลเหตุแห่งการสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต ณ วัดโคกปราสาทในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อครั้งที่หลวงแม่ชีอุ่น ไร่พิมาย ซึ่งเป็นมารดาของหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร ได้ละสังขารเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 และหลังจากการถวายเพลิงสรีระของท่านในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 แล้ว ปรากฏว่าอัฐิของหลวงแม่ชีอุ่นกลายเป็นพระอรหันตธาตุทันที และเนื่องจากสถานที่ถวายเพลิงหลวงแม่ในครั้งกระนั้น ยังคงมีกองเถ้าถ่าน และยังมีอัฐิธาตุของหลวงแม่บางส่วนปะปนอยู่ หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร จึงมีดำริว่า อยากจะสร้างเจดีย์ขนาดเล็กครอบไว้เป็นการส่วนตัว เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงคุณงามความดีของมารดา และเพื่อให้ลูกหลานและพุทธศาสนิกชนได้กราบสักการะบูชา เพราะนานๆจะมีพระอรหันต์บังเกิดขึ้นในโลกสักองค์ ก็นับว่ายากแสนยาก เมื่อผมทราบดังนั้น ผมจึงขอตั้งจิตอธิษฐานขอสนองบุญคุณครูอาจารย์ ด้วยการเป็นสะพานบุญ เพื่อบอกบุญแก่ญาติธรรมทั้งหลาย ได้ร่วมกันบริจาคทานปัจจัยมา เพื่อร่วมสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิตดังกล่าวตั้งแต่บัดนั้นมา ในตอนแรกนั้นคิดว่าจะสร้างเจดีย์ขนาดเล็กๆ งบประมาณราว 1-3 แสนบาท แต่ก็ยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง

ต่อมาบรรดาลูกศิษย์ระลึกได้ว่า หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งว่า เมื่อช่วงที่หลวงพ่อสิ้นกิเลสใหม่ๆ พระพุทธองค์เสด็จมาให้กำลังใจ และตรัสในช่วงหนึ่งว่า "เราจะมาอยู่กับเธอ" พร้อมกับเนรมิตให้เห็นพระเจดีย์ธาตุเป็นแก้วใสทั้งองค์ และพระบรมสารีริกธาตุสีเขียวมรกตองค์ขนาดเท่าหัวแม่มือ พระพุทธองค์ตรัสถามหลวงพ่อว่า "แล้วเธอจะไม่สร้างเจดีย์หรือ" หลวงพ่อทูลตอบพระพุทธองค์ว่า "ข้าพระพุทธเจ้ามิสามารถสร้างได้พระพุทธเจ้าข้า" (เป็นเจดีย์แก้วทั้งองค์) พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่า "แล้วเธอจะเอาพระบรมสารีริกธาตุของเราไปไว้ที่ไหน" หลวงพ่อทูลตอบว่า "ข้าพระพุทธองค์ก็จะเก็บไว้ในกุฏินี้พระพุทธเจ้าข้า" พระพุทธองค์จึงตรัสให้กำลังใจว่า "เธอเป็นผู้มักน้อยนะ ดีแล้ว แล้วเราจะมาอยู่กับเธอ" นั้นคือคำที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดฟังอยู่หลายครั้ง หลวงพ่อบอกว่า พระบรมสารีริกธาตุองค์เขียวมรกตงดงามมาก ไม่เคยมีอยู่ในโลกมนุษย์ (สรุปและเรียบเรียงคำพูดใหม่อาจผิดเพี้ยนบ้าง จึงขอขมากรรมต่อพระพุทธองค์และหลวงพ่อครับ)

เมื่อลูกศิษย์ได้ฟังเรื่องราวนั้นแล้ว จึงได้ปรึกษากันเพื่อขออาสาที่จะก่อสร้างพระเจดีย์ถวายท่าน เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา จึงถือโอกาสขออนุญาตหลวงพ่อ ขยายแบบเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้น และได้หยุดโครงการไประยะหนึ่ง เพื่อวางแผนและออกแบบพระเจดีย์ให้สมบูรณ์ บัดนี้ การออกแบบได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมกับได้ลงมือก่อสร้างฐานรากแล้ว โดยเจดีย์ทั้งองค์จะใช้วัสดุเป็น "หินทราย" ในการก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ความสูง 18 เมตร คาดว่าพระบรมเจดีย์พุทธนิมิตองค์นี้ น่าจะอยู่ได้เป็นหมื่นปี และเป็นที่น่าปีติยินดีสำหรับพุทธศาสนิกชน ที่พระพุทธองค์เสด็จมาบอกหลวงพ่อว่า การสร้างเจดีย์องค์นี้ให้ออกแบบโดยมีลักษณะดังนี้ 

- ฐานชั้นแรก มีรูปทรงสี่เหลี่ยมหมายถึง "อริยสัจสี่"
- ชั้นที่สอง เป็นแปดเหลี่ยมหมายถึง "มรรคมีองค์แปด" 
- และชั้นที่สาม ที่เป็นทรงกลมเหมือนเลขศูนย์นั้นหมายถึง "พระนิพพาน" 


โดยการออกแบบในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายธนาบดินทร์ สิปปภากุล (บุตรชาย ดร.นนต์) และเพื่อนภาควิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นายนิธิณัช สังสิทธิ นายธิติวุฒิ วิเชียรนุกูล และนายสุภเวช กิ่งตัน เป็นผู้ออกแบบ ภาพแสดงรายละเอียดพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท


อย่างไรก็ตาม ในวันที่ขุดหลุมเพื่อก่อสร้างฐานพระบรมเจดีย์ หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่า ท้าวมหาพรหมและท้าวสักกะเทวราช รวมทั้งเหล่าเทวดาได้มาชุมนุมกัน เพื่อมาอนุโมทนาสาธุการ โดยมีเทวดาได้อาสามาเฝ้ารักษาพระบรมเจดีย์กันหลายองค์แล้ว ท้าวสักกะเทวราชยังบอกว่า พระบรมสารีริกธาตุองค์เขียวมรกตยังอยู่บนสวรรค์ ซึ่งท่านเป็นผู้ดูแลรักษาอยู่ ซึ่งคาดว่า เมื่อพระบรมเจดีย์องค์นี้เสร็จแล้ว มนุษย์โลกอาจจะได้เห็น และได้กราบสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ "องค์เขียวมรกต" ในพระบรมเจดีย์พุทธนิมิตแห่งนี้ก็ได้ ตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่า "แล้วเราจะมาอยู่กับเธอ" หลวงพ่อบอกว่า ผู้ที่จะได้ร่วมสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิตแห่งนี้ จักมีอานิสงส์มากมายมิมีประมาณ เพราะจะเป็นที่กราบสักการะบูชาของทั้งสามแดนโลกธาตุ มิใช่แต่เพียงมนุษย์เท่านั้น พรหมเทวดาทุกชั้นฟ้าก็จะมากราบสักการะพระบรมเจดีย์พุทธนิมิตแห่งนี้ กระนั้นก็ตาม การก่อสร้างพระบรมเจดีย์นี้ หลวงพ่อจะไม่ให้มีการโฆษณา ไม่มีการเรี่ยไรเงิน แต่จะให้เป็นไปตามธรรมชาติ ผู้มีบุญและมีปัญญาจะได้เลือกหากันเอาเอง ให้ค้นพบและรู้สึกที่อยากจะทำกันเอง มิใช่หลวงพ่อเป็นผู้บอก (ดร.นนต์ขออนุญาตบอกบุญได้ในเฟสบุ๊คและเว็บบล็อก และอนุญาตให้ญาติธรรมแชร์บอกบุญได้)


บริเวณก่อสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต ได้เริ่มก่อสร้างฐานรากแล้ว
หินทรายสีชมพูที่ใช้ก่อสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิตทั้งหมด


คำอธิษฐานที่เป็นจริง


ท่านทั้งหลาย หลังจากบุรุษผู้หนึ่งได้ไปเจริญภาวนาอยู่ที่วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา อยู่หลายวัน เพราะหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ได้เมตตามาโปรดในนิมิตหลายครั้ง วันหนึ่งขณะที่จิตสงบเขาได้อธิษฐานจิตอยู่เบื้องหน้าพระบรมสารีริกธาตุ และอัฐิธาตุของครูอาจารย์พระอรหันต์เจ้า อาทิ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่สิงห์ ขันตยาโม และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ที่ประดิษฐานอยู่บนศาลาไม้ เขาได้อธิษฐานจิตเกี่ยวกับการสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท และปรารถนาจักอัญเชิญอัฐิธาตุของพ่อแม่ครูอาจารย์ตามแต่ท่านจะเมตตาประทานมา เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ พระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท หลังจากนั้นหนึ่งวัน ได้มีลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุธ อัญเชิญอัฐิธาตุของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ไปถวายหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร ที่วัดโคกปราสาท เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา จึงเป็นกำลังใจแก่สาธุชนแลผู้ศรัทธา ที่ได้ร่วมกันถวายปัจจัยมา เพื่อร่วมสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิตว่า ผลบุญจักบังเกิดขึ้นอย่างมากมาย พระอรหันตธาตุ

อนึ่ง นอกจากพระบรมเจดีย์พุทธนิมิตองค์นี้ จะเป็นที่ประดิษฐานพระอรหันตธาตุของหลวงแม่ชีอุ่น ไร่พิมายแล้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานหลักของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า รวมทั้งพระอัครสาวก (พระสารีบุตรและมหาโมคคัลลานะ) และสาวกอีกจำนวนมาก อาทิเช่น 

พระธาตุ ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงพ่อพุธ ฐานิโย หลวงปู่เจี๊ยะ จันโท หลวงปู่ทา จารุธัมโม หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ หลวงปู่พวง สุขินทริโย 
- โลหิตธาตุ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู่ศรี มหาวีโร หลวงปู่ไม อินทสิริ 
- อังคารธาตุ ของหลวงปู่เนย สมจิตโต 
- เกสาธาตุ ของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงปู่จาม มหาปุญโญ เหลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ หลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ หลวงปู่หา สุภโร หลวงปู่คำผิว สุภโณ หลวงปู่รื่น จิตตทโม หลวงปู่บุญมา ปุญญวันโต หลวงปู่ไม อินทสิริ และหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร เป็นต้น และพระธาตุที่ไม่ทราบนามอีกจำนวนหนึ่งพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ
ที่จะประดิษฐานใน "พระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท"

1. พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุเสด็จพระบรมสารีริกธาตุ เสด็จเมื่อคืนวันที่ 14 เมษายน 2556
ณ ศาลาวัดโคกปราสาท ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมาท่านทั้งหลาย บุรุษผู้หนึ่งได้สะสมและดูแลรักษาพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุ ซึ่งมีหลายสัณฐานและหลากหลายลักษณะ แม้บุรุษผู้นี้จะไม่รู้ว่า แต่ละองค์มีที่มาอย่างไร และเป็นของพระองค์ใดบ้าง แต่ก็มิได้สงสัย เพราะใจได้โน้มกราบสักการะบูชาท่านอย่างเสมอเหมือนกันทุกพระองค์ เพราะเข้าใจได้ว่า สภาวะอันเป็นวิมุตินั้น มีความบริสุทธิ์เหมือนกันทั้งพระพุทธองค์และเหล่าสาวกอรหันต์ จึงได้เก็บรักษาท่านมาเรื่อย จนกว่าจะมีที่ประดิษฐานถาวร  ซึ่งบัดนี้ได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ใน "พระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท" ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นที่กราบสักการะบูชาของทั้งสามแดนโลกธาตุต่อไป


ขอเจริญในธรรม

ดร.นนต์
19 พฤศจิกายน 25572. พระอรหันตธาตุของพระอัครสาวก

และพระเอตกัคคะสาวก

ท่านทั้งหลาย ผู้เขียนได้รับพระอรหันตธาตุมาจากพระสงฆ์ชาวเมียนม่าร์จำนวนหนึ่ง เมื่อหลายปีแล้วได้แก่ พระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกคือ พระสารีบุตรเถระเจ้า กับพระมหาโมคคัลลานะเถระเจ้า และพระอรหันตธาตุของพระเอตทัคคะสาวกคือ พระสิวลีเถระเจ้า ซึ่งเป็นผู้เลิศทางโชคลาภ กับพระพากุลเถระเจ้า ซึ่งเป็นผู้เลิศทางมีอาพาธน้อย ซึ่งพระอรหันตธาตุดังกล่าว บัดนี้ ผู้เขียนได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ใน "พระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท" ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เรียบร้อยแล้ว3. มหัศจรรย์พระอรหันตธาตุ
ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


ท่านทั้งหลาย หลังจากบุรุษผู้หนึ่งได้เจริญภาวนาจนจิตสงบ จิตผุดขึ้นมาระลึกถึงคุณครูอาจารย์พระอรหันตเจ้า จิตปีติในองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เขาจึงได้อธิษฐานจิตว่า หากข้าพเจ้ามีบุญวาสนาจะได้เจริญทางธรรม ก็ขอให้ได้รับพระธาตุของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ด้วยเถิด หลังจากที่ได้อธิษฐานจิตในตอนเช้าตรู่เพียงไม่กี่ชั่วโมง พอตอนสายของวันที่ 30 กันยายน 2554 เขาก็ได้รับอังคารธาตุของหลวงตามหาบัว จากลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดของท่านคือ คุณปรัชญา จิตต์ปรัชญา ได้อัญเชิญมาให้เขาถึงที่บ้าน ได้รับอังคารธาตุหลังจากมีพิธีพระราชทานเพลิงสรีระของหลวงตาไม่นาน และหลังจากนั้นก็ได้รับพระธาตุของหลวงตามหาบัวสัณฐานต่างๆ จากคุณหมอท่านหนึ่ง และจากญาติธรรมตามมาอีกหลายครั้ง
คุณปรัชญา จิตต์ปรัชญา


ภายหลังจากได้รับอังคารธาตุของหลวงตามหาบัวเพียงไม่กี่วัน คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2554 บุรุษผู้นี้ก็ได้รับพระธาตุของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จำนวนหนึ่งองค์ จากคุณศรุต จันทสกุลเดชา ตอนที่ได้รับมาครั้งแรกนั้น พระธาตุยังมีสัณฐานเป็นทรงกลมสีเหลืองขุ่น แต่หลังจากนั้นเพียง 7 วัน พระธาตุก็ได้กลายเป็นสัณฐานใสดั่งเพ็ชร และขนาดได้ขยายใหญ่ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ จึงเป็นกำลังใจให้เขาเพียรภาวนาต่อไป
อนึ่ง พระอรหันตธาตุของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ปัจจุบันได้อัญเชิญไปไว้ที่วัดโคกปราสาท เพื่อจะประดิษฐานไว้ในพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ที่กำลังก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 นี้

นะมัตถุ พุทธานัง
นะมัตถุ โพธิญา
นะโม วิมุตตานัง
นะโม วิมุตติยา

ขอเจริญในธรรม

ดร.นนต์
13 พฤศจิกายน 2557


4. อัฐิธาตุของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ท่านทั้งหลาย เมื่อหลายปีมาแล้ว หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เคยเมตตามาโปรดนักภาวนาท่านหนึ่งในนิมิต ในนิมิตครั้งกระนั้น ท่านมาให้สตินักภาวนาท่านนี้เลือกเอาว่า จะเดินตามรอยพระพุทธเจ้า หรือจะเพลินสนุกสนานไปตามพวกเทพ ต่อมาเมื่อไม่นานมานี้ หลวงพ่อพุธท่านได้มาโปรดแสดงปริศนาธรรมแก่นักภาวนาท่านนี้อีกครั้ง โดยมาโปรดในคืนเดียวถึงสองรอบ ดังนี้ 

รอบแรก ท่านแสดงนิมิตให้บุรุษผู้นี้ได้ใส่บาตรท่าน เมื่อใส่บาตรแล้วหลวงพ่อได้หยิบเอาชิ้นอาหารสีน้ำตาล คล้ายพระธาตุขนาดเท่าหัวแม่มือ จำนวนสามชิ้น ประทานให้กับเขา พร้อมกับบอกให้นักภาวนาท่านนี้รับประทานทันที ท่านบอกว่า เป็นอาหารวิเศษสำหรับผู้ที่มีจิตใจใสสะอาดแล้ว  


รอบที่สอง ท่านแสดงนิมิตให้เขาเรียนรู้ว่า การภาวนาสมาธิต้องมีหลักการของความพอดี เสมือนกับการประกอบบานหน้าต่างเข้ากับกรอบหน้าต่าง ให้พอดีนั้น ต้องทำอย่างไร ต้องมีความพอดีทั้งปัญญาและเทคนิควิธีการ จึงจะสำเร็จลงได้ง่าย อีกทั้งในท้ายสุด ท่านได้เนรมิตให้เขาเห็นพระอรหันตธาตุบังเกิดขึ้นจำนวนหนึ่ง อันเป็นปริศนาเกี่ยวกับนักภาวนาท่านนี้


หลังจากนั้น นักภาวนาท่านนี้ได้ไปเพียรภาวนาอยู่ที่บูรพาเจดีย์ สลับกับขึ้นไปภาวนาบนศาลา อยู่หน้าที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุของบูรพาจารย์ ณ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา อยู่หลายวัน พร้อมกับได้อธิษฐานจิตเกี่ยวกับการสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท และอธิษฐานจิตปรารถนาจะอัญเชิญอัฐิธาตุของพ่อแม่ครูอาจารย์ ไปประดิษฐานในพระบรมเจดีย์พุทธนิมิตด้วย ต่อมาหลังจากอธิษฐานจิตได้ 1 วัน ปรากฏว่า มีลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เดินทางมาจากนครราชสีมา พร้อมกับได้อัญเชิญอัฐิธาตุของหลวงพ่อพุธ มาถวายหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร ที่วัดโคกปราสาท เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา เพื่อจะได้ประดิษฐานไว้ใน "พระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท" ต่อไป เรื่องนี้จะว่าบังเอิญหรือไม่บังเอิญก็ตาม แต่อย่างน้อยก็เป็นกำลังใจสำหรับญาติธรรมทุกท่าน ที่อุตส่าห์มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สินเงินทอง รวมทั้งได้สละแรงใจและแรงกาย ร่วมกันสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท มาด้วยกัน ผลบุญกุศลจึงได้บังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านแล้ว จึงขออนุโมทนาด้วยทุกประการ


ขอเจริญในธรรม

ดร.นนต์ ผู้เล่าแทน
19 พฤศจิกายน 2557


5. พระอรหันตธาตุ


6. เส้นพระเกสาธาตุ

เกสาธาตุของพ่อแม่ครูอาจารย์พระอรหันตเจ้า และพระโพธิสัตว์เจ้า ที่บุรุษผู้หนึ่งเก็บรักษาไว้เพื่อกราบสักการะบูชา อาทิเช่น เกสาธาตุของหลวงปู่จาม มหาปุญโญ (พระนิยตโพธิสัตว์) เกสาธาตุของหลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ เกสาธาตุของหลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ เกสาธาตุของหลวงปู่เหลือง ฉันทาคโม เกสาธาตุของหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร และเกสาธาตุของหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ เป็นต้น ซึ่งจะได้นำไปประดิษฐานไว้ใน "พระบรมเจดีย์พุทธนิมิต วัดโคกปราสาท" ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา ต่อไป

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
19 พฤศจิกายน 2557


รายนามผู้ร่วมสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต
ทั้งผ่านบัญชีธนาคาร ดร.นนต์ 
และทำบุญโดยตรงที่หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร 


บุญใดๆ ที่บังเกิดขึ้นจากการภาวนาสมาธิของข้าพเจ้า ที่เจริญอยู่ทุกวันทุกเวลาเป็นนิสัย ขอผลานิสงส์ทั้งหลาย จงแผ่ไปยังผู้ศรัทธาแลสาธุชนที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้ รวมทั้งผู้อนุโมทนาสาธุการ มิมีประมาณ และขอให้แผ่ไปไพศาลเป็นอัตโนมัติ แม้ข้าพเจ้าจะมิได้เอ่ยนามก็ตาม และขอผลบุญจงบังเกิดเป็นกระแสพระนิพพานติดตามทุกท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ เทอญ 


1. ดร.นนต์ และครอบครัว 10,000 บาท
2. คุณต้อยจัง 599 บาท
3. คุณวิทยา ไร่พิมาย และครอบครัว 5,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
4. คุณสมบูรณ์ เฉียงเมือง 2,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
5. คุณเกษร ดอนสว่าง 5,000 บาท (จะถวายที่หลวงพ่อ)
6. ครอบครัวคุณลุงเฉลียว ทองศรี 2,929 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
7. คุณปกรณ์ ศรีเรือนทอง 5,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
8. คุณแม่ย้อย คินาพิศ 500 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
9. ด.ต.ศุภณัฏฐ์ วาดวงษ์ศรีภู และครอบครัว 1,000 บาท
10. คุณนวชนม์ อินทนะ 500 บาท
11. คุณรังสี ชาญนุวงศ์ 500 บาท
12. คุณสุภรณ์ อัมพากร 5,000 บาท
13. คุณเอเล็ค-คุณสุพรรณี เวอร์เอลสท์  จากเบลเยี่ยม 5,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
14. คุณปีเตอร์-คุณสมบูรณ์ โฮมตัน จากอังกฤษ 2,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
15. นายทองสุกร-นางหนูตาล พร้อมครอบครัว 1,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
16. คุณอภิวัชร์ เมธาสวัสดิ์ 500 บาท
17. คณะของคุณอภิชนจากลำปาง ประกอบด้วย 1) นายอภิชน ประมุข 2) นายสุรัชณพ สิงห์หาคำ 3) นางมณภาศิษฏ บริบูรณ์ 4) นายวิญญธิ อินโต 5) นายสะอาด ปิ่นไชย 6) นายฐปกร ทองใบ 7) นายพงษกร สิงห์ไชย นายประสิทธิ์ ตามเดช 9) นายสรทรรศ สุภาสอน รวม 2,500 บาท
18. คุณป้าแป๊ว และครอบครัว 10,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
19. คุณจิต 500 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
20. นายพลัฏฐ์ นส.อิสรีย์ นส.พรหมภัสสร อนันต์โชคปฐมา และนางณัฏฐ์ชุดา กิตติรัฐพสินี 400 บาท
21. คุณศรุต จันทสกุลเดชา 4,000 บาท
22. คุณจักรวาล-คุณสุพรรณี วรรณโกษิตย์ 275 บาท
23. คุณอภิเสฐ บุญพวง 500 บาท
24. คุณกันตพงศ์ 1,000 บาท
25. คุณนคปภา ไร่พิมาย 3,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
26. คุณคมสัน นามมนตรี และครอบครัว 2,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
27. ครอบครัวสร้อยจุฑา และครอบครัวสมัปปิโต 200 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
28. อ.พัชรินทร์ มีลาภ 1,000 บาท
29. คุณณรงค์ เตชะกิจขจร 10,000 บาท
30. คุณแม่หมุน โชติมลทิน 599 บาท
31. คุณวัฒนา หาไชย 500 บาท
32. คุณมทินา กองทรัพย์ 50 บาท
33. คุณพิเชษฐ์ วิชุดา 2,000 บาท
34. คุณจรินทร์ อัศวโกวิททกรณ์ 2,500 บาท
35. คุณเฉลิมภัทร จันทะนะ 2,500 บาท
36. คุณนพปภัทร จันทะนะ 2,500 บาท
37. คุณนันธนัฐ อัศวโกวิททกรณ์ 2,500 บาท
38. ดร.บำรุง พาทยกุล  500 บาท
39. จ.ส.อ.กชพัฒน์-อ.รุ่งนภา เพ็ญวิจิตร และครอบครัว 2,000 บาท
40. คุณณัฐพล เลี้ยงบุญเลิศชัย  150 บาท
41. คุณเริงศักดิ์ มาเลิศ และครอบครัว 3,000 บาท
42. คุณธนัท ธนาประชุม และครอบครัว  2,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
43. คุณธกฤต ธรรมฉัตรภาณี  3,500 บาท
44. คุณสมเกียรติ หลอดเข็ม  600 บาท
45. คุณประสิทธิ์ แผ่นผา  1,000 บาท
46. คุณครูเขียว-คุณรี่ อบต.หลุ่งตะเคียน  10,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
47. คุณนา-คุณจิตร อบต.หลุ่งตะเคียน 2,400 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
48. คุณอภิเสฐ บุญพวง  8,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
49. ป้าสี-ลุงทราย นามมนตรี และครอบครัว 10,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
50. คุณณรงค์ เตชะกิจขจร (เพิ่มเติม)  2,500 บาท
51. คุณสิรินทร์รัต อัศวจารุวรรณ  2,000 บาท
52. คุณ aun  500 บาท
53. คุณพนิต ศรีพันธุ์  500 บาท
54. คุณปพร นฤนารถเสรนี และครอบครัว  1,000 บาท
55. คุณวิทยา - คุณเมตตา อิสระวิถี  500 บาท
56. คุณพลเศรษฐ์ เกตุศรีเมฆ และครอบครัว  3,200 บาท
57. คุณณัฏฐ์ชุดา กิตติรัฐพสินี และครอบครัว  500 บาท
58. คุณสปันนา โชคชัยธนพร  5,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
59. คุณสุวินดา สีแพงมน และครอบครัว  1,000 บาท
60. คุณจิโรจ แย้มมาก  777 บาท
61. คุณชัยวัฒน์ - นางเยาวรัตน์ -ด.ญ.ภัสสร วินิจมนตรี  500 บาท
62. คุณสุพจน์ นาคะวรรณศักดิ์ และครอบครัว  500 บาท
63. คุณวนิดา สกิ๊บสเตด  500 บาท
64. คุณชลวิทย์ - คุณชิดชนก บุปผเวส  1,000 บาท
65. ปลัดจุ๋ม อบต.หลุ่งตะเคียน  10,520 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
66. คุณนิตยา จันทร์ดง  500 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
67. นางผกามาศ กมลพรวิจิตร  1,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
68. ดช.วริศ กมลพรวิจิตร 20 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
69. ดช.กฤติน กมลพรวิจิตร 100 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
70. นพ.วิบูลย์ กมลพรวิจิตร และครอบครัว  3,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
71. นางสุณี ศิริอาชากุล  1,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
72. นางพรรณี - น.ส.มงคล วิจิตรบรรณาการ 1,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
73. คุณชวนชื่น นานานุกุล และครอบครัว  5,000 บาท
74. คุณจักรพรรดิ พรวิเศษศิริกุล และครอบครัว  2,000 บาท
75. คุณโกศล แสนขันแก้ว  200 บาท
76. นพ.วิบูลย์ กมลพรวิจิตร และครอบครัว (เพิ่มเติม)  50,000 บาท
77. ดร.ขวัญสุมาณา และครอบครัว 10,000 บาท
78. คุณธารไพลิน - คุณสมชาย - ดช.มาโปรด เทพฉิม และคุณนาตยา แก้วมหา 1,600 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
79. คุณนันธนัฐ อัศวโกวิททกรณ์ และเพื่อนๆ  2,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
80. คุณวิชัย - คุณศิริวิมล เจียมจันทร์ และ ดญ.อุเบกขา จันทร์แก้ว  500 บาท
81. คุณปวีย์สุดา ภูมิกอง และคุณสามารถ วงศ์มลี  1,000 บาท
82. คุณครูชำเลือง ขาวสุข  50,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
83. คุณดนุชวัฒน์ - นางพิชญ์สิณี สุวรรณศิลป์  5,000 บาท
84. คุณชูเกียรติ และครอบครัว  500 บาท
85. คุณภูเบศวร์  500 บาท
86. คุณกรณรัสย์ วุฒิเกตุ  1,000 บาท
87. คุณนวลพรรณ วิภาตกุล  500 บาท
88. คุณนพวรรณ วิภาตกุล 500 บาท
89. คุณพิเสฐ บุญพวง และคณะญาติธรรมจากชลบุรี  124,004 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
90. คุณเล็ก ไร่พิมาย  100,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
91. คุณปิยมน รักษาวงษ์  300 บาท
92. คุณรักธรรม จันทกุล  300 บาท
93. น.ส.สรธัญ สานุพงศ์ และครอบครัว  300 บาท
94. คุณธีรยุธร์ สังข์ทอง และครอบครัว  1,000 บาท
95. คุณสมทรง วงศ์ทองเหลือง  500 บาท
96. ไม่ทราบนาม  2,000 บาท
97. คุณสันติ ศรีวงศ์จันทร์ และคุณศศิประภา ผางพันธ์  1,000 บาท
98. คุณณรงค์ เตชะกิจขจร (เพิ่มเติม)  2,500 บาท
99. คุณชาตรี ศรีจาด  500 บาท
100. คุณประจักร์ วินิจนัยภาค และครอบครัว  1,000 บาท
101. คุณธานี ศรีแย้ม  500 บาท
102. น.ส.คณิศร ดนตรี  500 บาท
103. ปลัดนิสิต - ปลัดพิมพ์ทิพย์ นิกรสถิตย์  5,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
104. นางมะลิ กลิ่นจุบัน  500 บาท
105. นายนรินทร์ ปิยารมย์  400 บาท
106. คุณพ่อมนู คุณแม่กัลยา สุวรรณรอด และครอบครัว 1,000 บาท
107. คุณบัญชา แก้วหานาม 1,000 บาท
108. คุณผดุงพร แก้วกับทอง 200 บาท
109. คุณทยารัตน์ บรรณฑรวรรณโสภา 200 บาท
110. คุณอุทัย สิริศักดิ์ทวีชัย 200 บาท
111. คุณพุทธรักษา พิมพ์เสมา 200 บาท
112. คุณพัสกร เหลี่ยมแหลม 200 บาท
113. คุณอร พิสิษฐ์จริง และครอบครัว 100 บาท
114. คุณกิตติ พลเจริญ 50 บาท
115. มีผู้เงินเก็บได้ 20 บาท
116. คุณรุ่งเรือง สารวิจิตร และครอบครัว 199 บาท
117. คุณปฏิภาน คุณขาว - นส.ขวัญรัตน์ฎา คำจันทร์ พร้อมบุตรธิดา 500 บาท
118. คุณเพ็ญศรี สุดทิม 1,000 บาท
119. น.ต.ธนพัต มุ่งธัญญา 1,000 บาท
120. คุณแมค เกาะสมุย 500 บาท
121. ปลัดพิมพ์ทิพย์ - ปลัดนิสิต นิกรสถิตย์ (เพิ่มเติม) 1,000 บาท
122. คุณมานูญ วิถีผล และครอบครัว 5,200 บาท
123. คุณนิษฐารัตย์ อิ่มทรัพย์ 500 บาท
124. คุณแม่วิภา สถาปัตย์พัฒนา และครอบครัว 8,000 บาท(ถวายที่หลวงพ่อ)
125. คุณมาดา ลุพา 500 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
126. คุณปนัดดา แจ่มจำรัส 100 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
127. คุณฉันทนา เกิดบุญมาก 100 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
128. คณะกองทานบารมี 209 บาท
129. ครอบครัว พรโชคอนันตชัย 3,000 บาท
130. อ.ธรรมรัตน์ นาคจรัส 1,000 บาท
131. คุณปนัดดา พจนสิริ 1,000 บาท
132. คุณบรรลือศักดิ์ 200 บาท
133. คุณแม่สุวรรณ ตันศิริสิทธิกุล และบุตร 500 บาท
134. คุณชาญเฉลิม และครอบครัว 500 บาท
135. คุณวีรพงษ์ มั่นสิริทรัพย์ และครอบครัว 500 บาท
136. ผศ.ดร.ชีวิน เปสตันยี 500 บาท
137. คุณแม่จริยา เกษมทรัพย์ 1,000 บาท
138. คุณวิไลวรรณ จงตระการสมบัติ 100 บาท
139. คุณฉลาด ไชยปัญญา 50 บาท
140. คุณจำลอง มิสา 20 บาท
141. คุณประสิทธิ์ ภูเงิน 10 บาท
142. นายโรจ - นางกมลรส มิ่งขวัญ 1,000 บาท
143. คุณวิชัย หรูรักวิทย์ 1,000 บาท
144. ญาติธรรมจากจังหวัดบุรีรัมย์ 400 บาท
145. คุณพชร -คุณทิพย์สุดา นาราด 1,000 บาท
146. ฐิตสิริภิกขุ และคณะ 890 บาท
147. คุณถวัลย์ ตันรัตนาวงศ์ และครอบครัว  3,000 บาท
148. คุณพัฒนฉัตร มุ่งสุข และคณะญาติธรรม 100 บาท
149. คุณวโรดม นาคจู 500 บาท
150. คุณพูลทรัพย์ มันตะพงษ์ และเพื่อนกัลยาณมิตร 610 บาท
151. คุณอัครวัฒน์ ชัยชนะฉิมพลี พร้อมครอบครัว และ น.ส.สิรีธร พันธุ์พวง พร้อมครอบครัว 3,209 บาท
152. คุณธีรวัฒน์ โชติเกียรติ 500 บาท
153. คุณชาญณรงค์ หมื่นพรม พร้อมครอบครัว 1,000 บาท
154. คุณประสพ หวังล้อมกลาง (Art Patima Konlor) 1,000 บาท
155. ธิมาพรคลินิก 2,000 บาท
156. พ.ญ.อรัญญา ยันตพันธ์ 1,000 บาท
157. คุณทิพยา บุญน้อย 100 บาท
158. คุณศักดิ์ชัย หวลกสินธุ์ และพนักงานแผนกโลจิสติกส์ บ.Toyota Tsusho (Thailand) Co.,Ltd. 15,700 บาท
............................................................................
159. คณะผ้าป่าจากกลุ่มโรงพยาบาลบีเอ็นเอชและสมิติเวช โดยการนำของ นพ.วิบูลย์ กมลพรวิจิตร และคณะญาติธรรม 280,010 บาท
.............................................................................
160. คุณนพมาศ เหล็กคง 200 บาท
161. คุณวิท นิยม 800 บาท
162. คุณเมปาล ใจดี  100 บาท
163. คุณสุพัตรา ภิญโญชนม์  980 บาท
164. คุณสุรชัย คล่องบุญจิต  2,012 บาท
165. คุณชูเกียรติ ประดิษฐ์ศิลปกุล  1,000 บาท
166. คุณชูเกียรติ จันทนาม  500 บาท
167. คุณรุ่งธรรม วงศ์วิลาศ และครอบครัว 1,000 บาท
168. คุณวรวรรณ ชินวัฒนกิจ  4,000 บาท
169. ดญ.เมธาพร แพ่งนคร  200 บาท
170. นายธีระ แพ่งนคร 300 บาท
171. นางบุญลือ แพ่งนคร 200 บาท
172. คุณธารา แพ่งนคร และครอบครัว 100 บาท
173. นางจีรานันท์ ศรีนะ  100 บาท
174. นายนพดล คงกล่อม  200 บาท
175. นส.เสน่ห์ เดชเดชา และครอบครัว 100 บาท
176. นายกิตติพงษ์ จิตต์เสรีเทพ อุทิศให้ย่าแช่ม จิตต์เสรีเทพ 2,600 บาท
177. คุณธนพร จูเที่ยง  100 บาท
178. นายสุนัย ทิมวงศ์  100 บาท
179. นส.วาสนา เฉลิมพุฒิสกุลชัย และครอบครัว 100 บาท
180. นายชาคริต จุลสมุห์พงศ์ และครอบครัว 100 บาท
181. นางกนกวรรณ ปถมเล็ก และครอบครัว 200 บาท
182. นางกชพรรณ บุญถึง และครอบครัว 100 บาท
183. นส.สุดารัตน์ เกิดจันทึก  100 บาท
184. ครอบครัวเกิดจันทึก  100 บาท
185. นส.สุขพรรษา จูสม และครอบครัว 200 บาท
186.นางปริศนา บูรพนาวิบูลย์ และครอบครัว 200 บาท
187. นายจริทร์ ทรัพย์หิรัญ และครอบครัว 100 บาท
188. นส.รำแพน เครือโต และครอบครัว 200 บาท
189. นส.รำแพน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 100 บาท
190. นางวัชราภรณ์ อ่อนแต้ม และครอบครัว 100 บาท
191. นส.สุภาวดี บัวลำพันธ์ และครอบครัว 100 บาท
192. นส.ชุลีพร นายพงษ์พันธ์ ดญ.พรพรรณ บุษบาเกิด 100 บาท
193. นายนพเก้า ซื่อตรง 100 บาท
194. นายเพชร โพพริก และ นส.กุสุมา ฉิมพานิช 100 บาท
195. นายสมพงษ์ ตาเมือง 100 บาท
196. นายวงเดือน แสนชั่ง 100 บาท
197. นายสุวิทย์ จันทร์นิยม 100 บาท
198. นายประเสริฐชัย อิสริยะรังสรรค์ 100 บาท
199. นส.ธาณีวรรณ ภาคกายี และครอบครัว 100 บาท
200. นส.บุญยรัตน์ บุญสืบสุวรรณ 100 บาท
201. นส.บุษยา แสงสว่าง 300 บาท
202. เพื่อนๆ คุณธีระ แพ่งนคร 400 บาท
203. คุณชาญชัย เอี่ยมมณีวงศ์ 100 บาท
204. คุณภิญญู ธนเขมณัฐ 500 บาท
205. คุณสิปปวิชญ์ ศรีสุทัศน์ และคุณน้ำฝน สองศรี 500 บาท
206. นายบุญเชิด ชิตนวคุณ รพ.หนองไผ่ 500 บาท
207. คุณแสงเดือน ศุภอุดร 10,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ 5,000 บาท)
208. คุณศักดิ์ชัย เรืองเพชร 5,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
209. คุณอนันต์ ตั้งธาราวิวัฒน์ และญาติธรรม 20 ท่าน  21,800 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
210. คุณพรเทพ บารมีรัตนชัย  500 บาท
211. คุณปรียานุช ไชยเชษฐ์  500 บาท
212. คุณศรุต จันทสกุลเดชา และครอบครัว  46,099 บาท
.............................................................................
213. กองกฐินเพื่อสร้างพระบรมเจดีย์พุทธนิมิต โดยคุณลุงบุญส่ง ทิมพิทักษ์คุณสมบูรณ์ บุพกรการ และครอบครัว 291,924 บาท
.............................................................................
214. คุณเยาวลักษณ์ ขยันงานและครอบครัว  2,000 บาท
215. คุณปิยะวุฒิ นวลประเสริฐ และครอบครัว  100 บาท
216. คุณวุฒิชัย ฉลาดกลาง (ช่างแป๊ะ)  5,000 บาท
217. คุณเมย์ (Chilapha)  999 บาท
218. คุณสุรีรัตน์ อิทธิกมลเลิศ  1,000 บาท
219. คุณอารีย์นุช อิทธิกมลเลิศ  1,000 บาท
220. คุณเขมณัฏฐ์ อิทธิกมลเลิศ  100 บาท
221. คุณคุณากร อิทธิกมลเลิศ  250 บาท
222. คุณอรวรรณ อิทธิกมลเลิศ  250 บาท
223. คุณณทษา อินทรมณี  250 บาท
224. คุณกนกพร มังคละภาณุพงศ์  200 บาท
225. ว่าที่ ร.ต.สิทธิชัย ภูมิภาค และครอบครัว 5,000 บาท
226. ครอบครัวจีนคง  1,000 บาท
227. คุณแม่วิภา สถาปัตย์พัฒนา และ ดร.สุนีรัตน์ วัฒนวิมลากูล 15,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
228. อาจารย์เรมี มาโนดิเอร์ 5,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
229. คุณมนูญ วงศ์โกศลเชษฐ์  5,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
230. คุณมนัส พิรักษา ครอบครัว และญาติธรรม 5,000 บาท
231. หลวงพี่อ้น  2,000 บาท
232. คุณธนาวรรณ ริยะกุล 2,000 บาท
233. ญาติธรรมจากจังหวัดศีรษะเกษ  10,000 บาท
234. คุณภูวดล ศูนย์จันทร์ และครอบครัว 1,000 บาท
235. คุณสุนารี ตั้งธาราวิวัฒน์ และพลภัทร ตั้งธาราวิวัฒน์ 1,000 บาท
236. คุณชัยวัฒน์ เคหะลุน  100 บาท
237. คุณจะเด็จ  1,000 บาท
238. คุณภาณุ กาบสลับ และคุณอรุณ ยศรุ่งเรือง  10,000 บาท
239. ไม่ทราบนาม  2,000 บาท
240. ไม่ทราบนาม 100 บาท
241. นางถนอมจิต กัญวิมลนางณัฐรัฐอร เกิดมีนายสุทธิพจน์ รุกขชาติ และครอบครัว  500 บาท
242. นายกันตินันท์ จิตเลขานางสายพิณ ทองจันทร์ดช.ณัชณนนท์ จิตเลขา และ ดช.ณัทณพงศ์ จิตเลขา  999.99 บาท
243. คุณเอนก  5,000 บาท
244. คุณอินทกะ พิริยะกุล  10,000 บาท
245. นายธรากุลโรจน์ - นางฐิรญานนท์ - ดญ.ธันยาสินี เกิดมี  1,000 บาท
246. นางลัดดาพร สาเมฆ  200 บาท
247. คุณกิ่งแก้ว วิไลวัลย์  3,000 บาท
248. ในนามคุณพ่อแสวง เจริญพร้อม  500 บาท
249. คุณสุเมธ ลครพลคุณอัครเดช และ ดช.บัญญวัต ลครพล 300 บาท
250. ดช.จิตรคุปร์ พรวิเศษศิริกุล 1,000 บาท
251. คุณคมสันติ ศรีวงค์จันทร์ และศศิประภา ผางพันธ์  1,000 บาท
252. คุณสามารถ - นางกัลยา ภูมิดา  519 บาท
253. คุณพลภัทร ตั้งธาราวิวัฒน์ และครอบครัว  1,000 บาท
254. คุณมโน ซอศรีสาคร และครอบครัว  2,000 บาท
255. คุณวิมลรัตน์ โรจนาพงษ์ และครอบครัว  2,000 บาท
256. ครอบครัวสุธีวีระขจร  2,000 บาท
257. ครอบครัวคุณแม่เกียว เลิศรุ่งวิเชียร 96,000 บาท
258. คุณธานินทร์-นางสัจจพร-ด.ญ.ธันย์ธรณ์ จิตต์พูลกุศล 1,000 บาท
259. คุณผ่องพรรณ สาลิสี  200 บาท
260. นส.นิตยา เพิ่มพูล  1,000 บาท
261. คุณพ่อสหัสน์-คุณแม่อำไพ คีรีรัตน์ และ ผศ.ชยการ คีรีรัตน์ 500 บาท
262. ผศ.ดร.เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์  2,000 บาท
263. คุณธวัชชัย นิรมิตศรีชัย และครอบครัว 3,000.03 บาท
264. คุณจินตนา-คุณคณิศร บัวคำ และครอบครัว  13,200 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
265. Bruno Louis Valentino และคุณพวงพยอม ชาเก้น  1,800 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
266. คุณหัตถยา บุรินรัมย์  200 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
267. คุณลักษมี ไพรพฤษานุรักษ์ และคุณวาสนา แซ่ลิ้ม  1,260 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
268. คุณฤดีวรรณ ผาสุขคุณสินชัย แก่นภักดี และครอบครัว 2,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
269. คุณบรรลือศักดิ์ ใจครองแก้ว  300 บาท
270. คุณณปภาฉัตฐ์ กล่ำวงษ์  2,000 บาท
271. คุณพงษ์พันธ์-คุณธนวรรณ-คุณศุภกฤต สุวรรณรอด และครอบครัว 1,999.99 บาท
272. ร.อ.วิชะยตม์ เดชาอนันตทรัพย์  1,000 บาท
273. คุณพุฒิพัฒน์ นิธิธรณ์พรกุล  1,000 บาท
274. คุณพ่อเจริญฤทธิ์-คุณแม่ทองเหลือง อุมรินทร์คุณจารุพร-ด.ช.ภาคิน อุมรินทร์  500 บาท
275. คุณปรียานุช ไชยเชรษฐ์  500 บาท
276. คุณพลัฏฐ์ อนันต์โชคปฐมา และครอบครัว 1,000 บาท
277. คุณณัฏฐ์ชุดา กิตติรัฐพสินี และครอบครัว  500 บาท
278. พระธนินทร อภิญาโน  3,000 บาท
279. นายสราวุฒิ-ร.ต.อ.หญิง จินตนา อุตมะ 1,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
280. คุณนิโคลาส-คุณสิริกานต์ แอนโทนี่  1,000 บาท
281. คุณพลอยน้ำเพชร เศรษฐบริบูรณ์กุล และครอบครัวคุณศิริวีญ์รดา เมธีประภาพร และครอบครัวคุณฤพร ฤทธิโรจน์ และครอบครัว  1,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
282. น.ส.นาตญา สาลิสี  200 บาท
.......................................................
283. คณะผ้าป่า โดยคุณอภิเสฐ บุญพวง และญาติธรรมจากจังหวัดชลบุรี  104,743 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
.......................................................
284. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
285. คุณสุพจน์ วัฒนะศาสน์กุล และครอบครัว  1,000 บาท
286. คุณธนัยนันท์ นิธิธรณ์พรกุล  1,000 บาท
287. คุณนพดล ธนวงค์ประเสริฐ  10,000 บาท
288. ครอบครัวลูกหลาน แม่วรรณา ร่มแก้ว  480 บาท
289. แม่กังฟู&ภูผา  1,000 บาท
290. คุณรักษ์ รักไทยดี  10,000 บาท
291. ดญ.วรีย์ภรณ์ สุวรรณฤทธิ์ปทุม ไทยใหม่ และครอบครัว 500 บาท
292. นางกัลยณัฎฐ์ สว่างเดือน  200 บาท
293. พระปิโยรส คณาวุฒิกุล และครอบครัว  500 บาท
294. นางพยับ ทรงทับทิม และนายพเยาว ทรงทับทิม 2,000 บาท
295. นายไกรย์ ดีหมื่นไวย์ และครอบครัว  10,000 บาท
296. คุณวัฒนา หาไชย 500 บาท
297. คุณภคพล พงษ์สุระคุณสุจิตรา บึงไกร และครอบครัว 2,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
298. คุณอภิเสฐ บุญพวง และครอบครัว 3,000 บาท
299. คุณสมหมาย สายแก้ว  1,000 บาท
300. อ.สาม ศรีสุโร อุทิศแด่ รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร 1,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
301. คุณพิฐจักษณ์ เปี่ยมทิพย์มนัส 2,070 บาท
302. คุณลือชัย วงษ์สุวรรณ  1,000 บาท
303. คุณราชันย์ ชมภูหลวง 500 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
304. คุณอภิวัชร์ เมธาสวัสดิ์  500 บาท
305. คุณสมหวัง ก้อนกงไกวและครอบครัว 500 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
306. คุณเกริกพันธุ์ ติวิทย์ศิริกุล  2,000 บาท
307. คุณสมพงษ์ วงเวียน 500 บาท
308. คุณอุไร-คุณสำราญ รังสิภัทร์นพ.ธรรม์พงษ์-ดร.สาวิตรี รังสิภัทร์ดช.เพขรเอก-ดญ.เพชรงาม-ดช.เพชรยอด-ดญ.เพชรสมุทร รังสิภัทร์คุณปรมา อิงคะวัตคุณหทัยชนก อิ่มจิตร์พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก รวม  10,000 บาท
309. ท่านท้าวเวสสุวรรณ และท้าวหิรัญพนาสูฬ(ฮู) 5,000 บาท
310. เทพยดาประจำตัวเทวดาและตายายที่ดูแลปกป้องที่ดิน-ที่อยู่อาศัยบ้านเรือน  5,000 บาท
311. นายสุวิทย์ สุวรรณสิงห์ - นส.นันทภรณ์ กรณ์ศิลป์ชัยชาญ 300 บาท
312. จ.ส.อ.เอนก - นส.กัญญาณัฐน์ กุลชา 300 บาท
313. นายธานินทร์ - นางสัจจพร - ดญ.ธัณย์ธรณ์ จิตต์พูลกุศล และ Double S Diagnostics Co.,Ltd.  1,000 บาท
314. คุณแม่เป็ง ก๋องคำ  1,000 บาท
315. ปลัดจุ๋ม (บุญเหลือ ผาสุขสม) 40,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
316 คุณเล็ก ไร่พิมาย  60,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
317. คุณชุติมา  1,000 บาท
318. คุณจิลาภา ชศรี  300 บาท
319. คุณยายวิภา สถาปัตย์พัฒนาและครอบครัว 5,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
320. ครอบครัวคุณญี้ (แม่เกียว เลิศรุ่งวิเชียร) 20,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
321. ญาติธรรมชาวกรุงเทพฯถวายที่ชมรมโพธิธรรม 1,000 บาท
322. คุณธนัท หว่อง  1,000 บาท
323. คุณวิรัตน์ สว่างเดือน  200 บาท
324. คุณสมหมาย ชัยรัตนวิจิตร และรอบครัว 1,200 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
325. นพ.วิบูลย์ กมลพรวิจิตร และครอบครัว 22,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
326. คุณณัชษัณ พงศ์ธนัช 500 บาท
327. ท่านปิโยรส  500 บาท
328. คุณใบ 100 บาท
329. นางพยับ ทรงทับทิม  2,000 บาท
330. ครูป้อย  2,000 บาท
331. พ.อ.(พ)สมยศ นิ่มอนงค์ และครอบครัว 2,000 บาท
332. คุณศักดิ์ดา โชตะยากฤต  2,000 บาท
333. นายธวัชชัย-นางนิตยา-นายธนดล บุญมา  1,000 บาท
334. คุณ Wipar  100 บาท
335. คุณ Linda  100 บาท
336. คุณจุ๋ม (Pimpaporn)  500 บาท
337. น.ส.ภัทรนันท์ ศิริจันทร์ และ น.ส.ศรุติญา ธันยาธนภัทร 1,000 บาท
338. นายภาสวัฒน์ พรโชคอนันตชัย  3,000 บาท
339. คุณ HARUMIJ collagen(K.AU)  250 บาท
340. ท่าน PIYOROS  500 บาท
341. คุณปรียานุช ไชยเชษฐ์  500 บาท
342. นพ.วราวุธ วุฒิพันธุ์-นส.ดวงสมร คุณยศยิ่ง  1,000 บาท
343. นายรัชตา บุญชูชีพ  500 บาท
344. น.ส.จรรยา เมธานุ.....  2,000 บาท
345. นายปริญญา ทองนันไชย  1,000 บาท
346. คุณสมชาย ดีวรกิจ  100,000 บาท
347. คุณสุภัทรา ดีวรกิจ  100,000 บาท
348. คุณวราวุฒิ ตันติวรวงศ์  10,000 บาท
349. พ.ท.สมร   10,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
350. กลุ่มสะพานบุญ  1,800 บาท
351. คุณแม่มุ่ยเช็ง แซ่ตัง และคุณสุพกิจ สุขีวัฒนมงคล 400 บาท
352. นายวิกร-นางอรญา คณาพรชัย และครอบครัว 1,000 บาท
353. นายจักรพรรดิ พรวิเศษศิริกุลและครอบครัว 1,000 บาท
354. คุณภัทรพล สาลีสี  300 บาท
355. พ.อ.สมยศ(พ)-อ.อรอนงค์-พ.ญ.ปภิศา-ภ.ญ.ปราณิศา นิ่มอนงค์   3,000 บาท
356. ร.ต.สมภพ-นางสมบุญ ทองมีสิทธิ์ พร้อมลูกหลานและครอบครัว และพระศศิหริรักษ์(ทองมีสิทธิ์) ปสาทิโก  2,000 บาท
357. ไม่ประสงค์ออกนาม  1,000 บาท
358. คุณจ๊อด คุณใบ และคุณแม่  3,000 บาท
359. คุณป้าลินดา วงษ์พินิจ  500 บาท
360. อ.สมหมาย ชัยรัตนวิจิตร และครอบครัว 2,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
361. คุณมโน ซอศรีสาคร และครอบครัว 1,000 บาท
362. ร.ต.ต.บูรณ์พิภพ เชาว์วิวัฒน์ และครอบครัว 3,000 บาท
363. นางพยับ ทรงทับทิม  2,000 บาท
364. คุณศักดิ์ชาย แสวงกิจ และญาติธรรม 5,000 บาท
365. คุณสมหมาย สายแก้ว 1,000 บาท
366. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
367. ครอบครัวคุณโกสม โลนะลุ  500 บาท
368. คุณนพดล-คุณจอมใจ ขำรักษา  17,600 บาท
369. ไม่ประสงค์ออกนาม  1,500 บาท
370. คุณณัฐพล ต่อทรัพย์สิน  980 บาท
371. คุณอธิโรจน์ จิราโชคเรืองศรี 1,000 บาท
372. คุณคณิต บุญนำ  2,300 บาท
373. ไม่ประสงค์ออกนาม  180 บาท
374. คุณไพบูลย์ ธาราสุข  1,000 บาท
375. คุณเพ็ญศรี สุดทิม  300 บาท
376. คุณชาลินี เงาศรี  100 บาท
377. คุณวิษณุ สีดาพล  500 บาท
378. คุณพัลลภา-คุณนิธิโรจน์ ชัยกิจวัฒนะ  5,000 บาท
379. ดช.จิตรคุปต์ พรวิเศษศิริกุล  2,000 บาท
380. แม่กังฟูแลพภูผา  1,000 บาท
381. นส.วิรัลพัชร สิงห์มีศรี และครอบครัว  500 บาท
382. นส.ปรียานุช ไชยเชษฐ์ และครอบครัว  200 บาท
383. คุณสุนิสา คงสังข์ และคุณฑีรณัตฐ์ นาคพิทักษ์ 1,000 บาท
384. คุณผ่องพรรณ สาลีสี  300 บาท
385. คุณคุณาภรณ์ วิภาตวัลลิ  10,000 บาท
386. คุณเล็ก นครพนม  500 บาท
387. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
388. คุณธนวรัท ธรรมะ และครอบครัวนางเจริญ เมืองสอง  500 บาท
389. คุณอดุลย์ แจงทนงค์  200 บาท
390. คุณแม่พยับ ทรงทับทิม และครอบครัว  20,000 บาท
391. คุณสิริรัตน์ อัศวจารุวรรณ  2,000 บาท
392. ไม่ทราบนาม 50 บาท
393. คุณแม่ปราณี เหมะทัพพะ  500 บาท
394. คุณวิษณุ มุ่งตุลารักษ์  100 บาท
395. คุณยุวดี เทียนมาศ  500 บาท
396. คุณสมนี ปัทมพรหม  1,000 บาท
397. คุณสิรภพ เจียมสกุล  500 บาท
398. คุณเพชรจ๋า สิงห์คำ  200 บาท
399. ไม่ทราบนาม  1,000 บาท
400. คุณสปันนา โชคชัยธนพร  5,000 บาท
401. คุณพิฐจักษณ์ เปี่ยมทิพย์มนัส  2,070 บาท
402. คุณนิธิวิทย์ เกียรติสยมภู และครอบครัว  800 บาท
403. คุณภัทรพล สาลีสี  300 บาท
404. คุณปราบ บุญนิธิรัตนพงษ์  600 บาท
405. คุณพเยาว์ ทรงทับทิม  1,000 บาท
406. คุณพยับ ทรงทับทิม และครอบครัว  2,000 บาท
407. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
408. คณะกองทานบารมี  1,009 บาท
409. คุณวรรษกา-คุณสิทธิชัย พรรณอภัยพงศ์ และคุณปัทม์สิริ พงศ์วิวัฒนา 1,100 บาท
410. นายศิริชัย กัลยาณรัตน์  1,500 บาท
411. นางทองเกลียว รัตนมณีฉัตร  3,000 บาท
412. นางศุภวรรณ ศิริพิชัยพรหม  2,000 บาท
413. นายสมชัย-นางบุญรัตน์-นายชัยรตน์ ทาเขี่ยง และนายธีรพล พงษ์สวัสดิ์  1,000 บาท
414. นายวิสิทธิ์ พันธ์คำ และครอบครัว  1,000 บาท
415. อ.เรวดี หมวดดารักษ์  800 บาท
416. อ.ภาวิศา (มรภ.อุดรธานี)  100 บาท
417. อ.มณีญา (มรภ.อุดรธานี)  100 บาท
418. นส.จิราพรรณ เพิ่มเพ็งนส.ทิพอาภา มเหศักดิ์ และครอบครัว 100 บาท
419. นส.ปนัดดา สุดสำเนียง และครอบครัว  100 บาท
420. นายบุญชัย พรเทพ 300 บาท
421. คุณบุศศกรฐิ์ นิยมทรัพย์  100 บาท
422. ด.ต.ศุภณัฏฐ์ วาดวงษ์ศรีภู และครอบครัว  1,080 บาท
423. คุณผ่องพรรณ สาลีสี  300 บาท
424. นส.ชาริสา สีหามาตย์และครอบครัวนายสุวิทย์ พูนศิริ และครอบครัว 200 บาท
425. คุณพวงเพชร ต่อโชติ  10,000 บาท (ถวายที่หลวงพ่อ)
426. นส.จุฬิดา และคุณพนิชกิจ  500 บาท
427. คุณอภิวัชร์  200 บาท
428. คุณวิสุวัฒน์  300 บาท
429. คุณชัยสิทธิ์ พุทธขิโต  100 บาท
430. นายวิญญู ประทุม และครอบครัว 9,000 บาท
431. ดช.จิตรคุปตป์ พรวิเศษศิริกุล  2,000 บาท
432. นส.หนึ่งฤทัย จอมทัน และครอบครัว  200 บาท
433. คุณนพพล ธนวงค์ประเสริฐ  500 บาท
434. คุณมานา พัฒนจักร์  200 บาท
435. คุณวิไลวรรณ จงตระการสมบัติ  100 บาท
436. คุณแม่จริยา เกษมทรัพย์  100 บาท
437. คุณอารีพันธ์ เกษมทรัพย์  100 บาท
438. คุณอารยา เกษมทรัพย์  100 บาท
439. คุณสุจิต เกษมทรัพย์  100 บาท
440. เกษมทรัพย์สายคุณตาวิชัย  100 บาท
441. สัจจวาณิชย์สายก๋งทวดก๊กเม๊ง  100 บาท
442. เทพที่ปกปักรักษา  100 บาท
443. ดร.ปลายมาศ ขุนภักดี  1,000 บาท
444. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
445. นายพรชัย - นางสุภาพร - นายอนุกูล กันย์วุฒินนท์ 500 บาท
446. นางโฉมนิภา อุดมสินกุล และแม่วันเพ็ญ ศรีสวัสดิ์ 500 บาท
447. นส.บงกช ภูษาธร  300 บาท
448. นส.ศธร โชติสุขรัตน์  500 บาท
449. นางจารุมน - นายอนุชัย - นางปิยะหทัย - นส.ธรรญธร อัชญาวัฒน์  1,000 บาท
450. คุณไพศาล จันทร์เปรียง  200 บาท
451. นายสุดสาคร โคตรเสนา และ นส.สุนันทา ไม้กร่าง 500 บาท
452. คุณศุลีพร 1,000 บาท
453. คุณมนัสนันท์พัช - คุณณัชษัณ พงศ์ธนัช  2,000 บาท
454. คุณวิทยา อรุณศักดิ์ และครอบครัว  500 บาท
455. คุณกนกวรรณ สวามิตร์  300 บาท
456. คุณพิมพาพร มามาก และครอบครัว  500 บาท
457. คุณจันทรชา เมธานุวงศ์  2,000 บาท
458. คุณสมนี ปัทมพรหม  1,000 บาท
459. คุณ Tuukta  1,000 บาท
460. คุณพิฐจักษณ์ เปี่ยมทิพย์มนัส  2,070 บาท
461. รศ.กาญจนา ตันสุวรรณรัตน์  1,000 บาท
462. คุณกาก้า ลูกเรือพญานาค  300 บาท
463. คุณสุรพงศ์ แสงทับทิม และคณะญาติธรรม  1,000 บาท
464. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
465. นายนิธิวิทย์ เกียรติสยมภู และครอบครัว  1,559 บาท
466. คุณวรินทร์ธร ธราณิชอภิวิชญ์  2,000 บาท
467. พระประเสริฐสิทธิ์ จกฺกวโร  2,000 บาท
468. ตำรวจโก  20,000 บาท
469. นายชุติวัติ นิติวัฒนานนท์ และครอบครัว  1,000 บาท
470. คุณชลิตา ตันตยานนท์  1,000 บาท
471. คุณภาวิณี ปุญกล้า  1,000 บาท
472. คุณพิมพ์ชนก อาราคาวา  500 บาท
473. คุณสุทธารัตน์ ชัยจันทร์  300 บาท
474. คุณสมบัติ เพ็งพล  500 บาท
475. คุณอัษฎา คุณวุฒิ  5,000 บาท
476. คุณลักขณา วิริยะพาณิชย์  100 บาท
477. นายกฤษ อวบสันเทียะ  500 บาท
478. อุทิศแด่นายหนูกุล ปัญญารัมย์ และเจ้ากรรมนายเวร เทวดาที่คุ้มครอง 1,000 บาท
479. นายทศพร พรพุทธานนท์  200 บาท
480. คุณจารุจุณ - ดช.พุฒินันท์ พัชรพุฒิธาดา 200 บาท
481. คุณจาตุรงค์ คงทะ  100 บาท
482. นายวัชรพล แวงวรรณ  100 บาท
483. คุณชนมณี ทรงลักษณ์  500 บาท
484. คุณสุนทรีย์ ปรีรอด และครอบครัว 200 บาท
485. นายเส็ง ทาทอง  100 บาท
486. นายสงวน ทาทอง  100 บาท
487. นายศิลป์ ทาทอง  100 บาท
488. นส.นภัทร ประเสริฐกุล และนางณัฐพร ซีมอน  400 บาท
489. คุณวิวัชร์ พจน์พิ้ง อุทิศแด่บิดามารดา  500 บาท
490. คุณจริยา อ่อนสระ  100 บาท
491. คุณกาญจนา ฉนานุกูล  100 บาท
492. คุณชมพูนุช แสงพานิชย์ และครอบครัว 1,000 บาท
493. คุณสายัณห์ ซาตะนัย และเพื่อน  1,000 บาท
494. ในนามคุณพ่อปัญญา แสนอยู่  5,000 บาท
495. คุณดารินทร์ แม็คเคียแนน  200 บาท
496. คุณยศกร คันธาวัฒน์  1,000 บาท
497. ร.ต.พีระพิทักษ์ วณิชกุลธวัช และครอบครัว 500 บาท
498. คุณอธิโรจน์ จิราโชคเรืองศรี 900 บาท
499. คุณพิฐจักษณ์ เปี่ยมทิพย์มนัส  2,070 บาท
500. ดช.จิตรคุปตป์ พรวิเศษศิริกุล  1,000 บาท
501. นายอนิรุทธิ์ - นางจุฑาทิพย์ - ดช.ภานุรุจ - ดญ.กานต์สินี มารอด 200 บาท
502. คุณทัศนีย์ เปรียบจันทึก 200 บาท
503. คุณวุฒิพงศ์ วีระกุล  500 บาท
504. คุณสุพรรณิการ์ ไตรธิเลน  500 บาท
505. คุณธารไพลิน เทพฉิม และครอบครัว 1,000 บาท
506. ดช.ภูรินันต์ พึ่งภพ  1,000 บาท
507. ไม่ทราบนาม  1,000 บาท
508. คุณปุญชรัศมิ์ มงคล  500 บาท
509. คณะไม่ประสงค์ออกนาม  2,000 บาท
510. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
511. คุณหมอณัฐพล  100 บาท
512. คุณพีระพล ไก่งาม  500 บาท
513. คุณ Mod Worawan Treelogeswattana  1,000 บาท
514. คุณวรพจน์ ประเสริฐผล และครอบครัว  2,000 บาท
515. ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์  1,000 บาท
516. ไม่ประสงค์ออกนาม  1,111 บาท
517. ไม่ประสงค์ออกนาม  600 บาท
518. คุณคงศักดิ์ ดอกบัว  1,000 บาท
519. คุณลัดดา สุนทโรทัย  1,000 บาท
520. คุณชุนเฮียะ แซ่ซิ้ม  500 บาท
521. คุณปภาดา  1,000 บาท
.............................................................................
522. คณะผ้าป่าจาก รพ.บีเอ็นเอช และ รพ.สมิติเวช กรุงเทพฯ 382,529 บาท
.............................................................................
523. นางนงลักษณ์ บำรุงศรี และครอบครัว  500 บาท
524. นายชุติวัติ นิติวัฒนานนท์ บิดามารดาและเจ้ากรรมนายเวร 1,000 บาท
525. คุณธีรวัฒน์ โชติเกียรติ  1,000 บาท
526. คุณสุพจน์-จันทรัศม์-กชมณ-นิธิโรจน์ นาคะวรรณศักดิ์ 500 บาท
527. คุณวิภาศรี เลิศพงศ์ภาคภูมิ และครอบครัว 200 บาท
528. คุณสุนทรีย์ ปรีรอด และครอบครัว  200 บาท
529. คุณ Ratchanida Siriburom  300 บาท
530. คุณอมรเทพ เจริญพร้อม อุทิศแด่พ่อแสวง เจริญพร้อม 1,000 บาท
531. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
532. คุณสุพจน์-จันทรัศม์-กชมณ-นิธิโรจน์ นาคะวรรณศักดิ์ 500 บาท
533. คุณยุทธ อุดรธานี  300 บาท
534. คุณภัทรพล สาลีสี  300 บาท
535. คุณไชยวัฒน์ ต้นสกุลพร 509 บาท
536. ครูร่วมชาติ นัยนา และครอบครัว  1,000 บาท
537. แม่จันทร์คำ วงศ์จักรแก้ว  500 บาท
538. อุบาสิกาสำรวย ไตรแก้ว 5,000 บาท
539. คุณสมภัทร โพธิทัต 300 บาท
540. คุณฤทธิชัย พิศแข 500 บาท
541. พ.อ.(พ)สมยศ - อ.อรอนงค์ - พ.ญ.ปภิศา - ภ.ญ.ปราณิศา นิ่มอนงค์ 5,000 บาท
542. คุณอนิตา ทรงจินดา 280 บาท
543. คุณสัจจา หมายเคียงกลาง 5,000 บาท
544. คุณผ่องพรรณ สาลีสี 300 บาท
545. คุณบุญนิสา บุญสิทธิ์ และครอบครัว 300 บาท
546. คุณกาก้า เรือนพญานาค 200 บาท
547. คุณวัฒนา หาไชย 500 บาท
548. คุณสมโพชน์ อุ่นแก้ว 100 บาท
549. คุณมโน - สุขใจ - ปริญญ์ ซอศรีสาคร 2,000 บาท
550. คุณพัฒนิพนธ์ เหมบรรณดิษฐ์ 500 บาท
551. คุณอมราลักษณ์ เหมบรรณดิษฐ์ 500 บาท
552. คุณสร้อยสุดา บุญมา 500 บาท
553. คุณ Seree Serirom 1,000 บาท
554. คุณคงศักดิ์ ดอกบัว 1,000 บาท
555. นายถนอม - นางแต๋ว - นายบุญเลิศ - นางวิมลรัตน์ บ้านหลุ่งตะเคียน 10,199 บาท
556. คุณคมสันติ ศรีวงค์จันทร์ และ ศศิประภา ผางพันธ์ 500 บาท
557. พระธนินทร อภิญาโณ 3,000 บาท
558. นายจักรกฤษณ์ มูลเทพ และ นส.อัมพร บุญทะนันท์ 1,500 บาท
559. คุณกรกนก ชโลพันธ์ นายก อบต.สีคิ้ว นครราชสีมา 10,000 บาท
560. คุณวันเพ็ญ ตันติกฤตยา และคุณสายฝน อาธาน 1,000 บาท
561. คุณอิทธิพล 500 บาท
562. นายสุดท้าย - นางบุญเพ็ญ คล่องแคล่ว และครอบครัว 500 บาท
563. ร.ต.ท.นัญฏกานต์ เล็กสุทธิ์ และครอบครัว 2,000 บาท
564. คุณมานูญ วิถีผล และครอบครัว 3,500 บาท
565. สาวภูไทมิหลายเจ๋อ เด้อจ๋า 1,000 บาท
566. นส.ณัชชาณัณน์ วงษ์มา - นายธภัทร ชัยยศชลธร - ดช.รณกฤต ชัยยศชลธร 400 บาท
567. คุณพัลลภา - คุณนิธิโรจน์ ชัยกิจวัฒนะ 2,000 บาท
568. คุณวัฒนา หาไชย 500 บาท
569. คุณสมโพชน์ อุ่นแก้ว 100 บาท
570. พระวรวุฒิ และญาติธรรม 1,000 บาท
571. คุณวรศักดิ์ เจียม  500 บาท
572. คุณวัฒนา ประสิทธิ์ผล 500 บาท
573. คุณนันทวรรณ หวง 500 บาท
574. คุณเดชอดุลย์-นางศรีสะอางค์ บุญมา และครอบครัว 200 บาท
575. ดช.พบธรรม มีทอง และครอบครัว 100 บาท
576. อ.ธรรมรัตน์ นาคจรัส 1,000 บาท
577. คุณทัศนันท์ คุณากรธำรง และครอบครัว 3,000 บาท
578. คุณฤทธิชัย พิศแข 300 บาท
579. คุณวิชัย หรูรักวิทย์ 999.99 บาท
580. คุณประทีป โกยสกุล 500 บาท
581. คุณณภัทร ศิริภิญโญกฤต และกองทุนบุญรวมนิพพานัง 108 บาท
582. คุณสุขุม เดชะวงศ์สุวรรณ 1,000 บาท
583. คุณเสาวลักษณ์ อ่อนสกุล 500 บาท
584. นายสันทัด-นางอรพิน-นายชาลา-นส.สุชาดา อนุสุริยา 1,300 บาท
585. นายสุวกันต์ ศรีทองลัทธิกุล 1,000 บาท
586. คุณเอื้อมพร คำแก่นแก้ว 500 บาท
587. คุณประกิจ จิระนคร 500 บาท
588. คุณคมกริช สินสวัสดิ์ 500 บาท
589. นายวัฒนา หาไชย 500 บาท
590. นายจักรพงษ์ มิ่งแม้น 500 บาท
591. คุณปัญญา 1,000 บาท
592. คุณภาวนา มุขพรหม 300 บาท
593. คุณดวงกมล 1,000 บาท
594. คุณสุภร 500 บาท
595. อ.สาคร ศรีเรือง 2,000 บาท
596. คุณพัลลภา ชัยกิจวัฒนะ และครอบครัว 2,000 บาท
597. คุณสำเริง บุปผเวส และครอบครัว 300 บาท
598. คุณวชิรา ธรรมชัย 500 บาท
599. คุณพิมพ์ทอง สืบหล้า 700 บาท
600. คุณณัฐพัชร ไหมทอง 1,000 บาท
601. คุณสุนันทา ด่านเรือ 800 บาท
602. คุณวารินทร์ มังคะลัง 10,000 บาท
603. ไม่ทราบนาม 300 บาท
604. คุณแม่อนงค์ บุตรน้ำเพชร และลูกหลาน 500 บาท
605. นางสมบุญ ทองเสรี และ นส.ณิชากร พิศแข 200 บาท
606. ไม่ทราบนาม 500 บาท
607. คุณธนวัฒน์ 80 บาท
608. พ.อ.ประมวล มธุรส และครอบครัว 5,000 บาท
609. คุณสีนะและคุณสุมนา 100 บาท
610. ร.ต.ท.เขมรัชท์ มีเขียว 100 บาท
611. คุณสิริภา พานุทัต 800 บาท
612. คุณศักดิโชติ พานุทัต 100 บาท
613. คุณวนชนะ พานุทัต 100 บาท
614. คุณสุภัสสร พานุทัต 100 บาท
615. คุณศรุต จันทสกุลเดชา และครอบครัว  49,990 บาท
616. คุณเล็ก ไร่พิมาย  40,000 บาท
617. คุณธเดช เสประโคน 500 บาท
618. คุณศราวุฒ สำปันโน 200 บาท
619. พ่อประดับ-แม่สำริด-นายปรีชา กรุงสันเทียะ และครอบครัว 200 บาท
620. พ.ต.ท.สุวุฒิ รัตนชัย 1,000 บาท
621. พระเกียรติศักดิ์ สจฺจวโร 1,000 บาท
622. คุณวัฒนา หาไชย 500 บาท
623. คุณสมภูมิ อัครภาวีกุล 1,000 บาท
624. คุณฤติมา นวคุณรังสี 1,000 บาท
625. ร.ต.ท.ชัยเด่น แก้วสุวรรณ์ และครอบครัว 500 บาท
626. คุณบุญเปรียบ สนั่นเมือง 555 บาท
627. พ.ต.ท.กิตติภพ - ธนวัน ธวัชชัยวิสุทธิ์ 1,000 บาท
628. ดร.การัณย์ หอมชาติ และครอบครัว 1,000 บาท
629. คุณจีระพันธ์ ยมพินิจ 500 บาท
630. ไม่ออกนาม 500 บาท
631. คุณมนตรี บุญปราชัย และครอบครัว 500 บาท
632. คุณบุญนิสา บุญสิทธิ์ 300 บาท
633. คุณพิเชษฐ์ - วิชุดา - ด.ญ.ศุภนัชฐ์ กระจ่างโพธิ์ 2,000 บาท
634. คุณกรณินทร์ ชิเดนทรีย์ 2,000 บาท
635. คุณโยธิน ธรรมโชติ 722 บาท
636. คุณศศิภา ศรีสุวรรณกาฬ 1,000 บาท
637. คุณชัยณัฏฐ์ อ่อนละออง 600 บาท
638. คุณศุลีพร 500 บาท
639. คุณปิยะดา ทนาทิพย์ และครอบครัว 5,000 บาท
640. นายมานพ - นางเพียงใจ - น.ส.ภูริภัทร์ - ด.ญ.ภูชิตา คำมุง 500 บาท
641. นายสายัณห์ จิ้มกระโทก และครอบครัว 500 บาท
642. นายถวัลย์ - นางนลินทิพย์ - นายณัฐปพนต์ กิไพบูลย์ 5,000 บาท
643. หมอณัฐพล 100 บาท
644. นายชัยมงคล สิมมา 300 บาท
645. คุณมานูญ วิถีผล และครอบครัว 2,500 บาท
646. ด.ญ.เจ้าคุณ ไชยวงษ์ 100 บาท
647. ด.ญ.ผกาพรรณ ไชยวงษ์ 200 บาท
648. น.ส.ยีนส์ลนา ไชยวงษ์ 100 บาท
649. น.ส.ลัดดา ไชยวงษ์ 100 บาท
650. นายธนกฤต ไกรรักษ์ 300 บาท
651. จ.ส.อ.ยืนยง - นางวรรณา - น.ส.ญาณิศา ทองยุทธการ 500 บาท
652. คุณคมศิลป์ สีหามาตย์ 300 บาท
653. นส.วรวรรณ ตรีโลเกศวัฒนา และครอบครัว 1,000 บาท
654. คุณวัฒนา หาไชย 500 บาท
655. คุณจุรี-ธานี-พวงอ้อ วิราวรรณวัฒน์ และสุขใส เข็มวิชัย 400 บาท
656. คุณมนต์นรินทร์ ศรีแช่มช้อย 500 บาท
657. นายฤทธี-นางสายพิน ปานหลาย 10,000 บาท
658. คุณอ้อม 500 บาท
659. คุณธัญญธร ขัดชุ่มแสง 1,000 บาท
660. คุณรักยศ รัตนเสน 2,000 บาท
661. คุณ Pho Posrimuang 200 บาท
662. คุณวรวุฒิ เมืองจันทร์ 100 บาท
663. คุณอภิณห์พร ตรัยสิริรุจน์ และครอบครัว 1,000 บาท
664. คุณกนกวรรณ-วิทยา แซ่เตียว และครอบครัว  4,115.20 บาท
665. คุณดวงกมล สมัญญานรเศรษฐ 600 บาท
666. คุณณัฐวัตร เงินยวง 1,000 บาท
667. นายปัญญา-นางวิภา แสนอยู่ นายเฉลิมพล แสนอยู่ นางธิดาวัลย์ แสนอยู่ และครอบครัว  10,000 บาท
668. นายธีรวัธน์ วุนาพันธ์ 300 บาท
669. ไม่ประสงค์ออกนาม 484 บาท
670. นางนันทนา โชติพุทธิกุล 200 บาท
671. ว่าที่ ร.ต.สิทธิชัย ภูมิภาค และครอบครัว 3,000 บาท
672. คุณแม่คำจันทร์ ศิริเกษ 200 บาท
673. ด.ต.ธิติสรร ฤทธิแผลง 200 บาท
674. ด.ต.เสวต พรมโสภา 100 บาท
675. ด.ช.พศุตม์ อัศวศรีกูลชัย และครอบครัว 500 บาท
676. คุณ ฟ.ธรรมะบันดาลใจ 133.33 บาท
677. คุณชัยยศ มิตรสูงเนิน และครอบครัว 1,000 บาท
678. คุณตันหยง ทิศรักษ์ 500 บาท
679. คุณเจี๊ยบ (ทัชชม) 500 บาท
680. พลตรี กีรติพงศ์ เดชวงศ์สุทัศน์ 1,000 บาท
681. คุณมนัส-คุณวนิดา วิไลรัตน์  3,000 บาท
682. นายภูเบศร-นางรัชนีกร ตระกูลแจะ  1,000 บาท
683. คุณวันดี สุวรรณผล  500 บาท
684. พ.ต.อ.สุวิทย์ ชาวศรีทอง และหมู่ญาติ  15,000 บาท
685. คุณทองหนัก บุญภักดี  1,000 บาท
686. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
687. คุณสมชาย ญาติประชุม  500 บาท
688. คุณวรวิช วสาคารวะ  100 บาท
689. คุณเพ็ญศิริ งามจรรยาภรณ์  500 บาท
690. คุณสมภพ ตั้งจิตต์วัฒนา  400 บาท
691. คุณวนิช ศุภหัตถกิจ  200 บาท
692. คุณโสธิชา บุญประเสริฐ  1,500 บาท
693. คุณกนกวรรณ กล่อมผ่อง  500 บาท
694. คณะกองทุนบุญรวมพระนิพพานัง  40,000 บาท
695. นางเมตตา อิสระวิถี (เจริญพร้อม)  1,000 บาท
696. คุณพิกุล เพชรประเสริฐ  300 บาท
697. คุณบุษบา นุติประพันธ์  1,000 บาท
698. คุณสุวกันต์ ศรีทองลัทธิกุล  2,000 บาท
699. คุณพวงอ้อ  500 บาท
700. คุณภูมิรัตน์ จงจิตร์ 1,000 บาท
701. นายสืบสกุล-นางพรรษมน-ด.ญ.พรรษพร อรรถชัย 2,000 บาท
702. จ.ส.อ.ยืนยง-นางวรรณา-น.ส.ญาณิศา ทองยุทธการ 500 บาท
703. คณะบุญ อ.วีระชาติ ศิริไกรวัฒนาวงศ์  600 บาท
704. คุณอัชฎา เล็กเจริญ  1,500 บาท
705. คุณกัญจิรา กัญญ์ประภาส  1,000 บาท
706. คุณสุเวทย์ สุขพันธ์ และครอบครัว 1,000 บาท
707. นางบุญสม ทองเสรี  5,000 บาท
708. คุณบุญธรรม  200 บาท
709. นายศิริชัย-นายจำลอง-นางเม็ด-นางลริศรา-ด.ช.รัชพล และ ด.ญ.ชมมณี นาระกันทา 500 บาท
710. คุณกนกวรรณ กล่อมผ่อง  500 บาท
711. คุณสืบ กล่อมเกลี้ยง  500 บาท
712. คุณบุณณัฏฐา สิทธิพงศ์พิทยา  500 บาท
713. คุณวัฒนา หาไชย  500 บาท
714. คุณกันตเมศฐ์ เดชถิระพิพัฒน์  200 บาท
715. คุณกิติ วัฒนกิจรุ่งโรจน์และครอบครัว - คุณจารุกัญญ์ ราชเล็กและครอบครัว 3,000 บาท
716. คุณคงศักดิ์ ดอกบัว - ด.ญ.ณิชชา ดอกบัว  1,000 บาท
...............................................................
717. ในนามคณะบุญร่วมกันหลายครอบครัว 100,000 บาท ประกอบด้วย :
        1) นายสุเมศ-นางนิศากร-นายธุวานนท์-นายชัชวุฒิ-นางสาวพรศจี วจะรักษ์เลิศ
        2) นายทรงวุฒิ-นางโชติมา-น.ส.กรชุลี-น.ส.ศุภฌา-น.ส.กิติชา กิตติญาณ
       3) นางพราวพิชชา-นายณัฐคมน์ ไพบูลย์วงศ์
       4) นายสุรวุฒิ-นางสุขวสา-ด.ญ.ปุณิกา คล่องประมง
       5) น.ส.ฌิชญา เด่นตระกูลวงศ์
       6) น.ส.นวรัตน์ ไพบูลย์วงศ์
       7) ด.ช.สกลวัฒน์ ไพบูลย์วงศ์
...............................................................
718. ในนามคณะกองผ้าป่า ภรรยา ลูกหลานของหลวงตาเฉลา ไร่พิมาย และญาติธรรม 100,100 บาท
...............................................................
719. น.ส.ศุภลักษณ์ รังสิกวานิช  20,000 บาท
720. น.ส.วัชรินทร์ สุขชัยสงค์ 1,000 บาท
721. ด.ช.พศุตม์ อัศวศรีกูลชัย 600 บาท
722. ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 บาท
723. นางพัชรนันท์-นายชินพันธุ์ ธนัสฐิติพงษ์ 5,000 บาท
724. คุณสงวน คุณาธินันท์ 288.68 บาท
725. ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 บาท
726. คุณวิไลพร ยิ่งสวัสดิ์ 300 บาท
727. คุณนิธิ คุณากรธำรง และครอบครัว 3,000 บาท
728. คุณไพบูลย์ จงจิรวิศาล 300 บาท
729. ไม่ประสงค์ออกนาม 500 บาท
730. คุณขวัญชัย เวฬุวนารักษ์ 200 บาท
731. คุณสุเทพ พานทอง และคุณแม่สุกัญญา ทองทา 1,100 บาท
732. คุณคมศิลป์ สีหามาตย์ 500 บาท
733. นางน้อม-นางผิว บุญช่วย และครอบครัว 1,900 บาท
734. หนานมอส แม่ทะลำปาง 200 บาท
735. คุณเนตรนภิส บุญเกื้อ 500 บาท
736. พระมหาพีรวัส กอโยธา 300 บาท
737. พ.ต.ท.นฤทธิ์ เกิดดี 1,000 บาท
738. คุณพูนใจ ทรัพย์ประสาท 200 บาท
739. คุณมงคล สูงเจริญยิ่ง 500 บาท
740. นายสามารถ ภูมิดา และนางทองขันธ์ ไทยเสถียร 600 บาท
741. นายทวีป ราชาภักดี  10,000 บาท
742. คุณสุรศักดิ์ - มณี มหามิตร 2,000 บาท
743. คุณวัฒนา หาไชย 500 บาท
744. คุณจิรายุ ใจกาวัง - รุ่งนภา บุษชะบา และครอบครัว 300 บาท
745. ด.ต.ธิติสรร - นางจุรีรัตน์ - ดช.ปัญจวิชญ์ ฤทธิแผลง 500 บาท
746. คุณวันดี สุวรรณผล 500 บาท
747. นายวารี น้อยแก้ว - นส.นริศรา ตุณฑกิจ - นส.สุภี เขมะรัตนา - นางสุทธิยา เขมะรัตนา และครอบครัว 500 บาท
748. คุณฐานุตรา จุฑาบดี 500 บาท
749. คุณสมนึก หนูวงศ์ 1,200 บาท
750. นางอภิชา (ไก่) ยูช และครอบครัว 200 บาท
751. ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 บาท
752. คุณอัญชิษฐา ส่งเสริม - พัชริณี รุ่งไพโรจน์ - พงศ์สด พุทธรักษ์ - เสนาะและจำนงค์ ส่งเสริม - ปฐมาวดี ส่งเสริม - บุญญาธิกาญจน์ หนูเจริญ และปัญญวุฒิ หาฬมณี 700 บาท
753. พระสุวรรณ กาญจโน วัดปาต๊ะ เมืองลา เชียงตุง 10,000 บาท
754. นายธีระ - นางดวงพร จาตุรนต์รัศมี และครอบครัว 10,000 บาท
755. นายมารุต จาตุรนต์รัศมี  10,000 บาท
756. นส.รัตติยา สกุลไทย  4,000 บาท
757. นายสัมฤทธิ์ - ญาดา - พีรพัฒน์ เพ็ชรแก้ว 2,500 บาท
758. พระราชญาณปรีชา วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ 1,000 บาท
759. พระทวัฒชัย ธมฺมธโร วัดราชาธิวาส กรุงเทพฯ 1,000 บาท
760. พระครูวิบูลศีลขันธ์ วัดสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 1,000 บาท
761. ในนามหลวงปู่พิศดู ธมฺมจารี - หลวงปู่ประสิทธิ์ ปุญญมากโร - นายบุญพิศ-นางทิม เพ็ชรแก้ว - นายเสนาะ-นางจำนง ส่งเสริม 1,000 บาท
762. คุณณัฐพล -ปริฉัตร จันทร์สมวงศ์ และครอบครัว 999.99 บาท
763. คุณทองเล็ก อุดมบุตร และพนักงาน บ.สยามไอซิน 2,200 บาท
764. ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 บาท
765. นายประยูร ยศตันติ 1,000 บาท
766. นางพลอยธนา ยศตันติ 1,000 บาท
767. นายปุณลภัทร ยศตันติ 1,000 บาท
768. คุณวัฒนา หาไชย 500 บาท
769. คุณกนกวรรณ  1,000 บาท
770. คุณวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ อุทิศแด่แม่วีนัส เศรษฐปราโมทย์ 2,000 บาท
771. คุณทรงสิทธิ์ สัตพงศ์พันธุ์ 1,000 บาท
772. คุณวัฒนา ร้อยพรมมา 345 บาท
773. คุณอดุลย์ หาญสงคราม และครอบครัว 500 บาท
774. คุณศุภฌา กิตติญาณ 500 บาท
775. คุณภัคธร ประสาททอง 1,000 บาท
776. คณะบุญ บ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) และผู้ร่วมบุญทุกท่าน 9,874 บาท
777. ร.ต.อ.ศุภชัย อุดหนองเลา และครอบครัว 1,000 บาท
778. คุณอนันดา เลาห์บุตรี และครอบครัว 8,400 บาท
779. คุณพิมพ์พสุ จวบความสุข (เมย์ณี) 1,000 บาท
780. คุณวิมาลย์ บูรค์ฮาลเตอร์ และครอบครัว 2,000 บาท
781. แม่ชีเกต  100 บาท
782. คุณรักยศ รัตนเสน  5,000 บาท
783. คุณวัฒนา หาไชย 500 บาท
784. ครอบครัวธนินทร์ แพสาโรช 2,000 บาท
.............................................................................
785. คณะผ้าป่าจาก รพ.บีเอ็นเอช และ รพ.สมิติเวช กรุงเทพฯ (ปี 2559) 312,087.31 บาท
.............................................................................
785. คุณกาก้า เรือนพญานาค 100 บาท
786. คุณภัทรพล – ผ่องพรรณ สาลิสี 500 บาท
787. ไม่ออกนาม 500 บาท
788. คุณสุชานันท์ เหมะ 100 บาท
789. นายทอง – นางซ้ง และครอบครัว 100 บาท
790. คุณธัชสิทธิ์ - ด.ช.นรภัทร แม้นเหมือน และคุณไพลิน แพงดี 1,300 บาท
791. คุณประไพ พนมเขตต์ 100 บาท
792. คุณชลิตา ตันตยานนท์ 500 บาท
793. คุณนิตยา นวตระกูลพิสุทธิ์ 100 บาท
794. คุณทวี นวตระกูลพิสุทธิ์ 500 บาท
795. นายอุดม ถิรตันติ 501 บาท
796. คุณวัฒนา หาไชย 500 บาท
797. APHIRAK BUNSAMUAN 200 บาท
798. นส.ทัณฑิกา คณะนัย นส.นงค์รักษ์ สรีนวลใหญ่ และครอบครัว 1,000 บาท
799. นายอภิพล ทะโป และครอบครัว 1,000 บาท
800. ไม่ออกนาม  200 บาท
801. คุณภูริช ผิวอ่อน และนายพณิช อาชายุทธการ 100 บาท
802. คุณมัลลิกา จันทร์หอม 100 บาท
803. คุณวสันต์ เผ่าพันธุ์ 1,000 บาท
804. Mai Jindalucksanaleeis  200 บาท
805. Nop Somboonwatt  1,000 บาท
806. Iam Pakti  1,000 บาท
807. นางจรัลรัตน์ - นายกิตติธร - ด.ช.ธนวุฒิ สำราญรื่น 1,000 บาท
808. น.ส.นพวรรณ วิภาตกุล 1,000 บาท
809. นายอภิชาติ องค์อนุสรณ์ 200 บาท
810. คุณวิจิตร สลักคำ 139 บาท
811. คุณสมศิริ สุวรรณเทศ 1,000 บาท
812. น.ส.ใหม่ จินดาลักษณเลิศ 200 บาท
813. คุณพิมลภรณ์ บรรเทาพิศ และครอบครัว 500 บาท
814. คุณวิภา เสริมพงศ์สุวัฒน์ 5,000 บาท
815. คุณศุภรดา บัทเลอร์ และครอบครัว 1,000 บาท
816. คุณธนกร ชัยวิศาลคุณธิชากร ศรีตระกูลคุณธมลวรรณ-คุณธนันญา ชัยวิศาล 1,000.09 บาท
817. คุณรุ้งชาดา ตรัสโฆษิต และครอบครัว 500 บาท
818. นางขาเกียว แซ่เตีย 300 บาท
819. นายสารทูล เกตุกีรติกาล 300 บาท
820. น.ส.จารุวรรณ เกตุกีรติกาล 200 บาท
821. น.ส.อุไรรัตน์ เกตุกีรติกาล 200 บาท
822. นางสมศรี คูบ่อทอง และครอบครัว 100 บาท
823. นายรัตนศักดิ์ บทมาตร 500 บาท
824. ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 บาท
825. คุณสุรีรัตน์ กิตติมงคลพร 500 บาท
826. คุณวรพิสิษฐ์ สุริยะวงศ์ 1,000 บาท
827. คุณคมสันติ ศรีวงค์จันทร์ และคุณศศิประภา ผางพันธ์ และครอบครัว 1,000 บาท
828. คุณสมภัทร โพธิทัต 200 บาท
829. คุณหทัยชนก อินทรครรชิต 200 บาท
830. พระมหากฤษณ์ สิริธโร และคุณชิดชนก อาปะจินดา 500 บาท
831. คุณสุวกันต์ ศรีทองลัทธิกุล มรภ.สุรินทร์ 1,000 บาท
832. คุณธนบดี-ธริศรา-รดาณัฐ-ณฤทัย ปวรภูบดินทร์ 2,000 บาท
833. คุณธเนษฐ ปวรภูบดินทร์ และครอบครัว 500 บาท
834. ครอบครัวคุณฉลอง-ชิดชม ประดิษฐ์สุวรรณ 2,000 บาท
835. คุณอธิป ศิษย์ปู่สรวง 300 บาท
836. นางชะโลม สุระพิพิธ 1,000 บาท
837. คุณฐานวัฒน์-ยุวดี-อภิณห์พร สุระพิพิธ 500 บาท
838. คุณกมลวรรณ กวดสันเที้ยะ 500 บาท
839. คุณสำลี หาญสูงเนิน 1,000 บาท
840. นางบุญสม ทองเสรี 200 บาท
841. น.ส.ณิชากร พิศแข 200 บาท
842. นายฤทธิชัย พิศแข 1,600 บาท
843. น.ส.บงกช แสนศักดิ์หาญ 200 บาท
844. น.ส.เจนณิสตา ตั้งวงพัฒน์พงษ์ และครอบครัว 400 บาท
845. นายสาม ศรีสุโร 1,000 บาท
846. นางเปรมจิต ศรีสุโร 1,000 บาท
847. น.ส.เจนณิสตา ตั้งวรพัฒน์พงษ์ 1,000 บาท
848. คุณธนวิชญ์ ดิษฐ์ประเสริฐ 200 บาท
849. คุณวัฒนา หาไชย 500 บาท
850. คุณสุชาดา (โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่) 1,000 บาท
851. คุณสมศิริ (โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่) 1,000 บาท
852. คุณวิทยา 300 บาท
853. นางเบญจพร พิณสมบัติ 300 บาท
854. คุณประเสริฐ วัฒนรัตน์ 100 บาท
855. คุณสุวาที สุริยะโชติ 100 บาท
856. คุณเฉลา สุริยะโชติ 100 บาท
857. คุณอุษา น้อยอุดม 200 บาท
858. คุณบุญธรรม สุภะตะ 200 บาท
859. คุณจุฬาดา สุขุมาลวรรณ์ 200 บาท
860. คณะผ้าป่าครอบครัวคุณทนงศักดิ์ ฤกษ์ลักษณีครอบครัวคุณจรุงศักดิ์ ภาคจรุงญาติธรรมชาวกรุงเทพฯ และชาวอำเภอพิมาย นครราชสีมา  101,700 บาท
861. ดร.ภูริศ ศรสรุทร์ และครอบครัว  100,000 บาท
862. คุณรุ่งโรจน์ อุทิศานนท์ 300 บาท
863. คุณกัญญาวีณ์-ด.ช.กิตติศักดิ์ ครองงาม 1,500 บาท
864. ผศ.ดร.เสริมศิริ อัครพุฒิพันธ์ 10,000 บาท
865. นายสมพร วงศ์ทอง 300 บาท
866. นายฌานวัฒน์ สุทธิศักดิ์ และครอบครัว 1,000 บาท
867. น.ส.ใหม่ จินดาลักษณเลิศ 300 บาท
868. ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 บาท
869. คุณสิริพร ทองพูล 500 บาท
870. น.อ.หญิง น้ำทิพย์ ดิษฐบรรจง 2,000 บาท
871. คุณสัจจา หมายเคียงกลาง 5,000 บาท
872. คุณธีระ พุ่มพวง  1,000 บาท
873. น.ส.ณัฏฐิกร นาคชู  1,000 บาท
874. คุณศรันยา อินกลม  500 บาท
875. นายชานนท์ บุนนท์ – นายสันติ บุนนท์ และครอบครัว 1,000 บาท
876. คุณคงศักดิ์ ดอกบัว 1,000 บาท
877. คุณอภิรักษ์ อุ่นดี  500 บาท
878. น.ส.ลักษณา มุ่งธัญญา 2,000 บาท
879. คุณกฤษณะ มัฆวาลย์ 500 บาท
880. คุณปิยมน รักษาวงษ์ และครอบครัว 600 บาท
881. คุณเอกภพ มีเพียร 500 บาท
882. คุณแม่หงษ์ แซ่อึ้ง (ประภัสสรชัยกุล) และครอบครัว 1,000 บาท
883. คุณวัลยา จิตต์นุกูลศิริ 100 บาท
884. ด.ญ.อภิชญา คงบุรี และครอบครัว 300 บาท
885. คุณโศจิรัตน์ นรสารคณิศร์ 100 บาท
886. คุณวัฒนา หาไชย 500 บาท
887. ในนาม "เปี่ยมบุญ" 100 บาท
888. คุณบุญทิวา ศรไว 500 บาท
889. คุณชยปล อัยแก้ว 1,000 บาท
890. คุณสมเกียรติ นาคผดุงสุข - คุณดลฤทัย สีบุญเรือง และครอบครัว 600 บาท
891. คุณสมภาร โชติฉันท์ และครอบครัว 500 บาท
892. นายปัณนรสี จิตประพันธ์ และ น.ส.ชุติมา อาขวาคม 200 บาท
893. ดร.เมธ์วดี พยัฆประโคน และครอบครัว 200 บาท
894. คุณปกรณ์ ศรีเรือนทองคุณพรรณรัตน์ แสนภักดี และครอบครัวอภินันท์พิสุทธิ์คุณฐิระวรางค์ ภุมมาพันธ์ และคุณแม่  8,000 บาท
895. คุณสุดจิต ทองภิญโญชัย 475 บาท
896. คุณพิฐจักษณ์ เปี่ยมทิพย์มนัส 20,000 บาท
................................................................
897. นายสาวิตร ศรอินทร์ นางสาวพุทธิชาต นามบุตร ด.ญ.ณิศรา ศรอินทร์ และกัลยานมิตร 111,000 บาท
...............................................................
898. ไม่ประสงค์ออกนาม  100 บาท
899. น.ส.กัญญารัตน์ นันทราภิวัฒน์ และเพื่อนๆ 580 บาท
900. น.ส.ภัทรวดี วงศ์เพชรอนันต์ และครอบครัว 100 บาท
901. พ.ต.ท.กิตติภพ - คุณธนวัน ธวัชชัยวิสุทธิ์ และบุตรธิดา 1,020 บาท
902. คุณวัฒนา หาไชย 500 บาท
903. รศ.บพิตร - รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ ม.เกษตรศาสตร์ 5,000 บาท
904. คุณสุณัฏฐา อัฐฐิศิลป์เวท ม.เกษตรศาสตร์ 500 บาท
905. คุณปาณิกา วิชัยโชติกุล 100 บาท
906. คุณศิริพงศ์ แสงจันทร์ 500 บาท
907. นายธีรวิสิฏฐ์ สิงห์แจ่ม และครอบครัว 200 บาท
908. นายธนากร มองบุญ 200 บาท
909. คุณจันทรัศม์ เธียรฐิติรัช  1,000 บาท
910. คุณพ่อมะยม - แม่จำเนียร มหาปราบ 200 บาท
911. คุณอรุณ เหล่ารินทอง 1,000 บาท
912. คุณอธิป ศิษย์ปู่สรวง 200 บาท
913. น.ส.พิมลภรณ์ บรรเทาพิศ และครอบครัว 500 บาท
914. คุณศรุต จันทรสกุลเดชา และครอบครัว  20,000 บาท
915. คุณจำปา สืบไทย และครอบครัว 1,000 บาท
916. คุณกนกพร นราตรีภพนาถ 1,000 บาท
917. นางภัทรา - น.ส.กนกพรรณ ศิวะบวร 300 บาท
918. คุณแม่สมพงษ์ สายบุญมา และนายอานนท์ อัมพรชูกิจ 125 บาท
919. คุณ Paphawarin Kaewkamolthong 1,100 บาท
920. ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 บาท
921. คุณจักรพรรดิ พรวิเศษศิริกุล และญาติ 5,000 บาท
922. คุณลาภสิน เครือคุณ 500 บาท
923. น.ส.กัญญาวีณ์ ครองงาม 500 บาท
924. คุณสิรินาถ ชาบุญเรือง และครอบครัว 500 บาท 
925. คุณจันทร์เพ็ญ ลาดหนองขุ่น 1,000 บาท
926. น.ส.จิยะรัตน์ เจริญสมบัติ 556 บาท
927. นางบุญธรรม กัลปพฤกษ์ 316 บาท
928. ไม่ประสงค์ออกนาม 100 บาท
929. นพ.วิบูลย์ - นายวริศ - ดช.กฤติน - ผกามาศ กมลพรวิจิตร และแม่สุณี ศิริอาชากุล 2,000 บาท
930. คุณนนทวัตฐ์ เรียวสกุลชาติ 1,000 บาท
931. นายสวิง - นางเรณู ตระหนี่ และครอบครัว 500 บาท
932. นางจำเรียง มหิดุลย์ และครอบครัว 300 บาท
933. คุณชัยณัฏฐ์ อ่อนละออง 500 บาท
934. นายฉัตรชัย - นางจุไรพร 200 บาท
935. คุณวริศรา นาคประสงค์ 687 บาท
936. คุณวัฒนา หาไชย 500 บาท
937. คุณสมนึก เพ็ชรพล 2,000 บาท
938. นางวรรณา-น.ส.วริษา-นางฐานิช ชูจิตต์ 500 บาท
939. คุณชนกพร บุญมงคล และครอบครัว 1,260 บาท
940. นางฤทัยวรรณ วิจิตรทัศนา และครอบครัว 1,000 บาท
941. คุณสุวกันต์ ศรีทองลัทธิกุล 1,000 บาท
942. คุณสุดา-คุณภูริดา ศิริทิพย์ 500 บาท
943. คุณอุทัย จุลเสน 500 บาท
944. คุณธนัย เทียนใส 100 บาท
945. คุณนพชัย สัตยวงศ์วิศิษฐ์ และครอบครัว 1,000 บาท
946. คุณฐานานุวัตร สุขสะโร และคุณดรุณี คำศรี 500 บาท
947. นายบุญ คร่ำสุข, นายมานะ-น.ส.อริสา คชบุญ, นางบุญแต่ง พิรักษา, น.ส.จงกล คร่ำสุข, น.ส.เก็จมณี คร่ำสุข, ด.ญ.ปราณปรียา คร่ำสุข, น.ส.ปิ่นมณี พิรักษา 4,752.50 บาท
948. คุณสุพัตรา นันทกอบกุล, คุณลิขิต นันทกอบกุล, คุณจารุณี ไชยเสน, คุณณรัล ตั้งวุฒิพลากร 2,500 บาท
949. คุณเทอดศักดิ์ กรีธาสมพิทักษ์ และครอบครัว 400 บาท
950. คุณปฐมพงษ์ พรหมเดช 155 บาท
951. คุณไชยยศ พรพงษ์อภิสิทธิ์ 1,009 บาท
952. ว่าที่ ร.ต.วชิระวุธ พิมพ์พุฒิ และครอบครัว 500 บาท
953. คุณธีระ พุ่มพวง 300 บาท
954. น.ส.เกศรา พงษ์นะเจริญ และครอบครัว 2,000 บาท
955. น.ส.ปิยดา ลมุนพันธ์ และครอบครัว 1,000 บาท
956. คุณปิญช์รัศมิ์ดา ฐาปนธรรมชัย และครอบครัว 300 บาท
957. คุณสุรศักดิ์ สุรินธรรม และครอบครัว 300 บาท
958. นางบุตรพุทธ พันธุ์อายุวัฒนะ 1,000 บาท
959. นางภคมน สมประเสริฐ 200 บาท
960. นายวริศ กมลพรวิจิตร, น.พ.วิบูลย์ กมลพรวิจิตร และครอบครัว 3,000 บาท
961. พระครูบา จากระยอง 3,000 บาท
962. คุณมานพ เงินยวง 1,000 บาท
963. นายวิทยา สุริยงค์ 100 บาท
964. คุณมณฑา พิบูลย์วรศักดิ์ และครอบครัว 300 บาท
965. คุณมยุรี บัณฑิตอิทธิ 200 บาท
966. คุณวิทยา นิยมสวัสดิ์ 600 บาท
967. ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 บาท
968. คุณวรัญญา พรหมเมศร คุณวรินทร์ ยิ่งแจ่มศิริ 200 บาท
969. คุณธิรดา สิตะนันท์ และครอบครัว 2,000 บาท
970. อุทิศให้คุณโสภณ จิรประยุกต์เลิศ 600 บาท
971. คุณศุภสิตา พันธุวร คุณคณชธร พันธุวร 500 บาท
972. อ.สมหมาย และ อ.สายหยุด 1,220 บาท
973. ไม่ทราบนาม ถวายที่หลวงพ่อ 3,000 บาท
974. ไม่ออกนาม 200 บาท
975. คุณเจตน์นิพัทธ อินต๊ะยศ 1,000 บาท
976. ไม่ออกนาม 1,009 บาท
977. นางสุบัน ศรีศักดิ์ และครอบครัว 200 บาท
978. น.ส.ทัศนีย์ ศรีศักดิ์ 200 บาท
979. นายอิทธิพล ศรีศักดิ์และครอบครัว 200 บาท
980. คุณชัยณัฏฐ์ อ่อนละออง 1,000 บาท
981. คุณนิตยา บุญมา และครอบครัว 10,000 บาท
982. นางกวีศรี สถานดี และ น.ส.จตุพร ทองปลาด 300 บาท
983. คุณธีระ พุ่มพวง 300 บาท
984. ร้านบ้านไผ่เมืองเด็ก อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น 500 บาท
985. คุณจตุภัทร ด้วงพูล 300 บาท
986. พ่อวิเชียร แม่ทองสุข จันหัวนา และครอบครัว 2,000 บาท
987. คุณสร้อยสุดา บุญมา และครอบครัว 3,000 บาท
988. คุณกมลทิพย์ กลั่นประชา 300 บาท
989. คุณแม่วาสนา 1,000 บาท
990. คุณกิตติมาภรณ์ เสริมปรุงสุข 1,000 บาท
991. คุณภณ เขมกิตติพงศ์ และครอบครัว 100 บาท
992. Chaiyot Mitsungnern 500 บาท
993. คุณประดิษฐ์ เคารพไมตรี 500 บาท
994. นายวรพงษ์ – นางอภิญญา – ด.ช.ศุภณัฏฐ์ อุ่นเจริญ, นายพิบูลย์ – นางอำไพ รักพันธุ์ 100 บาท
995. คุณลือ ราชประโคน 500 บาท
996. คุณไท ตั้งชูกุล 500 บาท
997. คุณณัฐนันท์ ดาหา 300 บาท
998. คุณจักรพงษ์ มิ่งแม้น และครอบครัว 500 บาท
999. คุณนิพนธ์ โกสุมมาลัย 500 บาท
1000. คุณมโน – นางสุขใจ – นายปริญญ์ ภักดิ์ภูวดล 3,000 บาท
1001. คุณสมถวิล ครุฑสูตร 500 บาท
1002. คุณฐานุตรา จุฑาบดี 1,000 บาท
1003. คุณศศิรดา กฤตวรพงศ์ 100 บาท
1004. คุณชัยพร อาษานอก และครอบครัว 700 บาท
1005. คุณบุญส่ง – นางทุเรียน ฟุ้งพิมาย และครอบครัว 3,000 บาท
1006. สารวัตรป่าไม้ 1,000 บาท
1007. ญาติธรรมถวายที่หลวงพ่อ 1,700 บาท
1008. นางกนกลดา คงเจริญสุข และนายพนม สาระดี 1,100 บาท
1009. นางศิริเพ็ญ เล็กศรีสกุล และครอบครัว 1,000 บาท
1010. คุณปรีชา 999 บาท
1011. นายนุกูลกิจ ลีทุม 179 บาท
.......................................................
1012. ไม่ประสงค์ออกนาม 100,000 บาท
………………………………………
1013. คุณนิธิศ – ทัศนันท์ – ด.ช.กฤาณากร คุณากรธำรง และครอบครัว 2,000 บาท
1014. ด.ญ.อภิชญา คงบุรี และครอบครัว 200 บาท
1015. น.ส.ปาริชาติ ทักษิน 100 บาท
1016. คุณชนัญชิดา ชินเลิศกิจ และครอบครัว 200 บาท
1017. นายสุชัย เสริมตระกูล 200 บาท
1018. คุณศิริลักษณ์ ตันติราพันธ์ 500 บาท
1019. ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000 บาท
1020. คุณ NINJA 5,000 บาท
1021. น.ส.พวงประกา ร่มโพธิ์ 1,000 บาท
1022. นายอดุลย์ สุพรรณนนท์ 1,000 บาท
1023. นายอภิรมย์ ประสงค์สุข และครอบครัว 500 บาท
1024. คุณจิโรจ กุลใจซื่อ และครอบครัว 500 บาท
1025. ครอบครัว พัทรีพร ปั้นนาค 200 บาท
1026. คุณกฤตพร ทองโคตร 390 บาท
1027. คุณรัชกร แสงทองสุขโข 1,000 บาท
1028. นายปิติ – นางธณภรณ์ – น.ส.ชวันรัตน์ – ด.ช.สัจจา ทรงโฉม – น.ส.พิชญาภา ศิริภักดี – นายอรรถสิทธิ์ – นางปรียพศว์ คงทอง 600 บาท
1029. คุณเสมอ (ชลบุรี) 1,500 บาท
1030. คุณเพ็ญพร สีแก่ 300 บาท
1031. คุณศิริพร สินกิตติยานนต์ 500 บาท
1032. คุณวันทนา คุ้มเกตุ 1,000 บาท
1033. คุณวีระโชติ มาเรียม 1,000 บาท
1034. คุณสรรค์ – จิดาภา – สีรุ้ง – ศิลป์ ดอนอินทรัพย์ 1,500 บาท
1035. น.ส.สีฟ้า ศิริธร 100 บาท
1036. ครูสายหยุด รัตนบุตร 1,000 บาท
1037. คุณแม่วรรณะ ถ่ายสูงเนิน และครอบครัว 1,000 บาท
1038. นายสนิท – น.ส.มณเฑียร ถ่ายสูงเนิน 1,000 บาท
1039. นายประยูรณ์ ถ่ายสูงเนิน และครอบครัว 500 บาท
1040. ว่าที่ ร.ต.สงวนศักดิ์ ดีอ่ำ 500 บาท
1041. คุณประเสริฐ วารีพัฒน์ 1,000 บาท
1042. คุณวรรธนันท์ นิธิมาสว่างวงศ์ – คุณดรงค์ชล ลิ้มรัตนน์ และครอบครัว 300 บาท
1043. คุณศยธน กระบิน 1,000 บาท
1044. แม่บุญยงค์ บุญทับทิม 500 บาท
1045. ร.ต.ท.สากล สมรูป 500 บาท
1046. ร.ต.ท.หญิงสมจิตร สุวรรณลังกา 200 บาท
1047. คุณจิตตกานต์ นภาวรรณ 500 บาท
1048. คุณพัชรินทร์ โสภะ 2,000 บาท
1049. คุณประพจน์ บุญทับทิม 300 บาท
1050. คุณวิทยา สายธัญญา 1,000 บาท
1051. คุณศิริพรรณ ลี้กำจร 500 บาท
1052. ร้านโยธายานยนต์ 1,000 บาท
1053. นายสุเมศ-นางนิศากร-นายธุวานนท์-นายชัชวุฒิ-น.ส.พรศจี วจะรักษ์เลิศ 400 บาท
1054. คุณนศมณ บุรินทรชาติ 300 บาท
1055. คุณเกียรติศักดิ์ ปิยโพธิกุล 20 บาท
1056. คุณวิภาศรี เลิศพงศ์ภาคภูมิ และครอบครัว 200 บาท
1057. คุณมลิวัลย์-อดิศร ภัทรวรคุณ 200 บาท
1058. คุณมนัสนันท์พัช-ณัชษัณ พงศ์ธนัช 500 บาท
1059. ครอบครัว เพ็ชรประเสริฐ 100 บาท
1060. น.ส.อรวรร สุขสบายกุลเดช 300 บาท
1061. นิงฐิติพร สิงห์ทอง และครอบครัว 500 บาท
1062. คุณลำพอง ผ่องกะไสย และครอบครัว – คุณกาญจนา-อภิเดช-พระแปด จีระวัฒน์ ประดุจกาญจนา-นิตยา สุขราช – คุณธนา และคุณฮ็อท 1,000 บาท
1063. คุณศุภลักษณ์ รังสิกวานิช 10,000 บาท
1064. ครอบครัว คุณฉลอง – ชิดชม ประดิษฐ์สุวรรณ 500 บาท
1065. คุณยงยุทธ โชตะยะกุล และครอบครัว 1,000 บาท
1066. คุณกฤตพร ทองโคตร 390 บาท
1067. นายสุทธิธรรม มโนกุลจิต และครอบครัว 500 บาท
1068. ไม่ออกนาม 200 บาท
1069. วิลัย แตบุญมี และครอบครัว 100 บาท
1070. สมศรี พวงมณี และครอบครัว 100 บาท
1071. อำพร เพ็ชร์เสนา และครอบครัว 1,000 บาท
1072. บัวสอน ธนะจินดา 100 บาท
1073. คุณวชิรา เศวตนันทน์ (พำนักที่ออสเตรเลีย) 50,000 บาท
1074. คุณสำลี หาญสูงเนิน 1,300 บาท
1075. คุณณัฐพล เลี้ยงบุญเลิศชัย 200 บาท
1076. คุณสุพัฒนา โยนยาน 5,000 บาท
1077. ครอบครัว นายวรวัฒน์ – นางมาดา ลุพา 100 บาท
1078. คุณพรทิพย์ สุนทรนันท 500 บาท
1079. คุณทศพล โสดาวาปี 1,000 บาท
1080. คุณวิเชียร ยศวิไล และครอบครัว 1,000 บาท
1081. คุณทรงพล บุญยง 100 บาท
1082. ปลัดจุ๋ม 1,000 บาท
1083. ป้าหวัง 500 บาท
1084. มันทนา สิงห์ทอง 500 บาท
1085. พิฐจักษณ์ เปี่ยมทิพย์มนัส 7,720 บาท
1086. วิชิรา ธรรมชัย 500 บาท
1087. อัครวัฒน์ ชัยชนะฉิมพลี และครอบครัว 300 บาท
1088. ปรียนุช แก้วนิล และครอบครัว 2,500 บาท
1089. พ.อ.(พิเศษ)สมยศ – อ.อรอนงค์- พญ.ปภิดา –ภญ.ปราณิศา นิ่มอนงค์ 2,000 บาท
1090. นายจตุรภุช-นางบุญจันทร์-นายอภิวัฒน์-น.ส.อรพรรณ มาสอน 300 บาท
1091. นายปิยะ พรมฮวด-น.ส.สุดารัตน์ เปียนคร และครอบครัว 200 บาท
1092. นายจักรพงษ์ ดำรงอาภาติ และครอบครัว 100 บาท
1093. นายจักรกฤช ศรีเจริญ 100 บาท
1094. คุณภิยะพรรณี วัฒนายากร 100 บาท
1095. นางพรเพชร พันธุ์สุข และครอบครัว 500 บาท
1096. คุณมานา พัฒนจักร 100 บาท
1097. คุณจริยา เกษมทรัพย์ 100 บาท
1098. คุณวิไวรรณ จงตระการสมบัติ 100 บาท
1099. คุณมณฑป ผักไหม และครอบครัว 250 บาท
1100. คุณอภิรักษ์ บุญสมวล 500 บาท
1101. นายภูชัย กวมทรัพย์ 100 บาท
1102. น.ส.ภรภัทร์ วงษ์สุวรรณ และครอบครัว น.ส.ฉัตรวดี บุหลัน 100 บาท
1103. คุณโสธิชา บุญประเสริฐ 1,000 บาท
1104. คุณบูรณ์พิภพ เชาว์วิวัฒน์ 2,000 บาท
1105. คุณศศิรดา กฤตวรพงศ์, ละมัย กิจธิมน, บุษบา กั้วประดับ, เมวดี นามมุงคุณ, ด.ญ.ดาวิกา กิจธิมน 250 บาท
1106. คุณสุวกันต์ ศรีทองลัทธิกุล 500 บาท
1107. น.ส.ศิริลักษณ์ ศิริเถียร 2,000 บาท
1108. ด.ญ.ธฤตพรรษชล ศรีวงค์จันทร์, คมสันติ ศรีวงค์จันทร์ และศศิประภา ผางพันธ์ 1,000 บาท
1109. คุณสุรีย์ เลาวกุล 1,000 บาท
1110. คุณกำพจน์ และอภิษฎา เลาวกุล 500 บาท
1111. คุณธเนษฐ ปวรภูบดินทร์ 200 บาท
1112. เบิ้ม-เดือน 100 บาท
1113. หยุ่น-กุ้งมา 50 บาท
1114. รดาณัฐ อริยาวรกุล 200 บาท
1115. ปทุม ทำเลดี 100 บาท
1116. บุรธาดา วิชญเลาวธนา 100 บาท
1117. ธนบดี-ธริศรา-รดาณัฐ-ณฤทัย ปวรภูบดินทร์ 4,000 บาท
1118. ทองย้อย บุญเผือก 100 บาท
1119. คุณพชร แก้วกล้า 500 บาท
1120. นายธีร์วริศ หินนก 100 บาท
1121. นางนันทนา เมฆสงค์ และครอบครัว 100 บาท
1122. นางจิตราวดี ศรีศักดิ์ และครอบครัว 500 บาท
..........................................
1123. คุณทรงวุฒิ – โชติมา กิตติญาณ และครอบครัว, คุณเศรษฐิณิช เมธีศิริปรินดา, ด.ญ.ปุณิกา – สุรวุฒิ คล่องประมง  100,000 บาท
..........................................
1124. น้าฝน (วัดโคกปราสาท) 300 บาท
1125. อ.สมพงศ์ วงษ์มา และครอบครัว 1,000 บาท
1126. อ.ไชโย พันธุ์ดี 1,000 บาท
1127. อ.ธรรมรัตน์ นาคจรัส 1,000 บาท
1128. พันเอกประมวล มธุรส และครอบครัว 5,000 บาท
1129. คุณกาญจนา-ธวัชชัย วิทยาพิทักษ์วงศ์ พร้อมบิดามารดา และลูกๆ 500 บาท
1130. คุณชัยยา ป้อมสุวรรณ 500 บาท
1131. คุณศรัณยา อินกลม 200 บาท
1132. คุณกนกอร, การ์แลนด์ และเคเก็น เวลลส์ 900 บาท
1133. นางบุญล้วน-นายประทีป-นายปรีชา—นายภควัฒน์ วันสนุก และครอบครัว 900 บาท
1134. คุณคมกฤช พราหมบุญมี 500 บาท
1135. คุณกฤตภาส วิชาโคตร 200 บาท
1136. แม่หงส์ แซ่อึ้ง (ประภัสสรชัยกุล) และครอบครัว 300 บาท
1137. คุณโพธิ์ โพธิ์ศรีเมือง 500 บาท
1138. น.ส.มนฑกรานต์ สมุทหล้า, อภิรักษ์ อุ่นดี และครอบครัว 500 บาท
1139. น.ส.พิมพ์พร พุกนุ่น และครอบครัว, นางฐิตารีย์ พุมศรีคูณกิตติ และครอบครัว 1,000 บาท
1140. นายพิเชษฐ์, น.ส.วิชุดา, ด.ญ.ศุภนัชฐ์ กระจ่างโพธิ์ 1,000 บาท
1141. นายสาม ศรีสุโร 1,000 บาท
1142. นางเปรมจิต ศรีสุโร 1,000 บาท
1143. น.ส.เจนณิสตา ตั้งวรพัฒน์พงษ์ 500 บาท
1144. นายสุรชัย – สุดาพรรณ – ด.ญ.บัณฑิตา นามไพร 100 บาท
1145. นายสัจจา หมายเคียงกลาง 1,000 บาท
1146. นายอธิโรจน์ จิรโชคเรืองศรี 500 บาท
1147. พ่อประดับ-แม่สำริด กรุงสันเทียะ, นายปรีชา กรุงสันเทียะ และครอบครัว 150 บาท
1148. คุณคณิต บุญนำ 476 บาท
1149. แม่เล็ก แซ่ลิ้ม 1,000 บาท
1150. คุณสมฤดี – นายธนาบดินทร์ สิปปภากุล 1,000 บาท
1151. คุณสุดา-ภูริดา ศิริทิพย์ 200 บาท
1152. นายวิบูลย์รัตน์-ด.ญ.บูรณุษม์-ด.ญ.ปุญญานิญช์ เตชวุฒิพร และ น.ส.เพียงใจ สุทธิรักษ์ 500 บาท
1153. นายเขมชาติ เรืองนนท์ – น.ส.ภารดี สารเชื้อ พร้อมบิดามารดาและครอบครัว 200 บาท
1154. นายทรงวุฒิ-โชติมา กิตติญาณ พร้อมครอบครัว 2,000 บาท
1155. ณัฐคมน์ ไพบูลย์วงศ์ และครอบครัว 20 บาท
1156. อกุล-รัชษา-วาสุ ชนาธารินท์ 100 บาท
1157. คุณสุรวุฒิ คล่องประมง 100 บาท
1158. จ.ส.อ.วิโรจน์ คิวหา 500 บาท
1159. โชตินัย ปกป้อง 200 บาท
1160. บุญเพ็ง-ขวัญกมล คล่องแคล่ว 1,000 บาท
1161. นายกฤษณะ เอี่ยมทรัพย์ 1,000 บาท
1162. นายวริศ-ด.ช.กฤติน-แม่สุณี-นางผกามาศ และครอบครัวกมลพรวิจิตร 3,000 บาท
1163. ยายหรั่ง ทองกล่ำ 200 บาท
1164. ปู่มอญ บายศรี 160 บาท
1165. คงภัค อัครธนะเดช 140 บาท
1166. พิมพาพร มามาก และครอบครัว 2,000 บาท
1167. ดร.การัณย์ หอมชาติ และญาติธรรม 3,020 บาท
1168. น้องคุณสุวัฒน์ ทองดอนโต 500 บาท
1169. ร.ต.ท.ชัยเด่น – ปุญยวีร์ แก้วสุวรรณ และครอบครัว 500 บาท
..........................................
1170. ผู้ปิดยอดบัญชีกองบุญ  คุณสาวิตร ศรอินทร์ – คุณพุทธิชาต นามบุตร และ ด.ญ.ณิศรา ศรอินทร์  250,000 บาท
................................................................
☀️  รวมรายรับทั้งหมด  5,019,906.57 บาท

อนึ่ง... ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนี้
1. ค่าก่อสร้างฐานราก 500,000 บาท 
2. ค่าก่อสร้างคานและเสาปูน 481,280 บาท
3. ค่าปูหินอ่อนและกระเบื้องแกรนิต 100,000 บาท
4. ค่าระบบไฟส่องสว่างเจดีย์และและอื่น 34,000 บาท
5. ค่าตกแต่งภายในและภายนอก 100,000 บาท
6. ค่าดำเนินการและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 100,000 บาท
7. จ่ายค่ารับเหมาช่างหินทราย รวม 5,000,000 บาท
8. อื่นๆประมาณ 200,000 บาท

☀️ รวมยอดรายจ่ายทั้งหมด 6,515,280 บาท


(ส่วนเกินจากรายรับยอดบริจาค มีผู้ถวายที่หลวงพ่อ)

☀️ หมายเหตุ... หากตกหล่นรายนามผู้ใด (ส่วนถวายที่หลวงพ่ออาจไม่ทราบนามและจำนวนเงิน) ต้องขออภัย หรือหากไม่แจ้งมา เงินนั้นก็ไม่สูญหายไปไหน เพราะยังอยู่ในบัญชีบุญนี้ทั้งหมด และได้รับอานิสงส์เสมอเหมือนกัน


ท้ายนี้ ผมในนามตัวแทนหลวงพ่อฉลวย อาภาธโร และวัดโคกปราสาท ขออนุโมทนา และขอให้ "ทาน" ที่ท่านได้กระทำร่วมกันมาในครั้งนี้ จงเป็น "มหาทาน" เพื่อยังประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น ทั้งโลกนี้และโลกหน้า ตามที่ท่านปรารถนา จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งพระนิพพาน ทุกท่านเทอญ


ขอเจริญในธรรม

ดร.นนต์
27 มิถุนายน 2560

แผนที่เดินทางไปวัดโคกปราสาท